Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

23 Αυγούστου 1939. Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2008, ο Hans-Gert Pöttering, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε την έγκριση γραπτής δήλωσης, με την οποία το ευρωπαικο κοινοβουλιο προτεινε την ανακυρηξι την 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Η πρώτη τέτοια Ημέρα θα εορταστεί το 2009.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080929STO38339+0+DOC+XML+V0//EL

Η εγκριθεισα ανακοινωσις εχει ως εξης:

.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA(2008)0439&language=EL


Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακήρυξη της 23ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το απαράγραφο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου,

– έχοντας υπόψη τα ακόλουθα άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών: Άρθρο 1: την υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Άρθρο 2: το δικαίωμα στη ζωή, Άρθρο 3: την απαγόρευση των βασανιστηρίων και Άρθρο 4: την απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1481 (2006) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταδίκη των εγκλημάτων των κομμουνιστικών καθεστώτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι το Σύμφωνο Molotov-Ribbentrop της 23ης Αυγούστου 1939 μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Γερμανίας χώρισε την Ευρώπη σε δύο σφαίρες επιρροής με μυστικά πρόσθετα πρωτόκολλα,

Β. εκτιμώντας ότι οι μαζικές εκτοπίσεις, οι δολοφονίες και οι υποδουλώσεις που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο των επιθέσεων του σταλινισμού και του ναζισμού εμπίπτουν στην κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας,

Γ. εκτιμώντας ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, οι νόμιμες παραγραφές δεν ισχύουν για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Δ. εκτιμώντας ότι η επιρροή και η σημασία του σοβιετικού καθεστώτος και της σοβιετικής κατοχής για τους πολίτες των μετακομμουνιστικών κρατών παραμένουν ελάχιστα γνωστά στην Ευρώπη,

Ε. εκτιμώντας ότι το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος "Ευρώπη για τους Πολίτες" για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά(1) , καθιέρωσε τη δράση "Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη", που στοχεύει να εμποδίσει οποιαδήποτε επανάληψη των εγκλημάτων του ναζισμού και του σταλινισμού,

1. Προτείνει να ανακηρυχθεί η 23η Αυγούστου Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού, με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων των μαζικών εκτοπίσεων και εξοντώσεων, και ταυτόχρονα, την εδραίωση της δημοκρατίας καθώς και την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ήπειρο μας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τα τετελεσμενα Ιστορικα Γεγονοτα

1.Στις 23 Αυγουστου 1939,( πραγματικης ημερομηνιας εναρξεως του Β'Παγκοσμιου Πολεμου) ο Φον Ριμπεντροπ, (υπουργός εξωτερικών της Ναζιστικης Γερμανίας) συναντούσε στη Μόσχα τον Στάλιν και τον ομόλογό του Μολοτωφ στο Κρεμλίνο, για να υπογράψη το συμμαχικο σύμφωνο μη επιθέσεως Γερμανίας – Σοβιετικής ενώσεως. Επιπροσθέτως υπεγράφη και ένα μυστικό πρωτόκολλο που αφορούσε στην διαίρεσι της Ανατολικής Ευρώπης μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ενώσεως. Με το σύμφωνο αυτό αμοιβαίως εδεσμεύοντο οι δύο χώρες αφ’ ενός μεν να απόσχουν κάθε επιθετικής δράσεως μεταξύ των, αφ’ έτερου δεν εν περιπτώσει κατά την οποίαν μια εξ’ αυτών υφίστατο επιθεσιν από οιανδήποτε Τρίτη χώρα, η άλλη να μην παράσχει την βοήθεια της, στην Τρίτη αυτή χώρα (δηλαδή εις περίπτωσιν πολέμου Γερμανίας κατά Αγγλίας ή και Γαλλίας, η Σοβιετική Ενωσις εδεσμεύετο να μην βοηθήσει αυτές τις χώρες) Μολονότι η Σοβιετική διπλωματία προσπάθησε να μην αποκαλυφθή ( όπως και σήμερα αποσιωπούν οι υμνούντες την προσφορά της Ρωσσίας στην έκβασιν του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, απολησμονούντες την μάμμη της γενέσεως του), αυτό το μυστικό πρωτόκολλο, δημοσιεύθηκε στις 25 Αυγούστου 1940, ταυτοχρόνως στη Μόσχα και το Βερολίνο.Ετσι ο κόσμος επληροφορείτο άναυδος την κυνική συμφωνία με αντάλλαγμα τον πολεμο.Στην σφαίρα επιρροής της Μόσχας προσαρτώντο η Φινλανδία, η Εσθονία, η Λατβία, η Βεσσαραβία και περίπου το 1/4 της Πολωνίας Ο Χίτλερ είχε την άδεια της κομμουνιστικής Ρωσσίας για να ξεκινηση τον πόλεμό του.

2. Τα γεγονότα που ακολούθησαν αποτελούν αδιάψευστη ιστορική πραγματικότητα. Με την καταλυτική εγγύησι του συμφώνου μη επιθέσεως Γερμανίας-Σοβιετικής Ενώσεως, ο 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, ουσιαστικώς , «εκπωματίζετο» δια χειρών της Κομμουνιστικής τότε Μόσχας και του «πατερούλη» Σταλιν.Ούτως, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ο Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία, ενώ η Αγγλία και η Γαλλία με την σειράν των, στις 3 Σεπτεμβρίου κήρυτταν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας.Ομως ούτε και ο ο Στάλιν, ο νέος σύμμαχος του Χίτλερ, έμεινε πολύ περιμένοντας..Στις 17 του ιδίου μηνός «πιστός» στην συμφωνία τους, εισέβαλε και αυτός στην Πολωνία, για να συμπεριλάβη την ζώνη που του « ανήκε».Ενώ στη συνεχεία ακολούθησαν οι Βαλτικές χώρες, των οποίων η επεκτατική προσαρτησις στην τέως Σοβιετική Ενωσι, ως και των υπολοίπων χωρών της Ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, διετηρήθη έως την αυτοκατάρρευσι του κομμουνισμού.

3. Η λυκοφιλια του Πατερουλη με τον Χιτλερ σταματησε πολύ αποτομα, χωρις την θελησι του Σταλιν.. Ο Μπορις Σουβαριν σοσιαλιστης ακτιβιστης, από την Ουκρανια και ιδρυτικο στελεχος του Γαλικου Κομουνιστικου Κομματος, περιεγραψε την διαλυσι της ετεροκλητης αυτης συμμαχιας ως εξης:« Ο Σταλιν υπεκυψε και συμφωνησε να πολεμησει την Γερμανια μονο οταν τον εξαναγκασε και τον υποχρεωσε σ αυτο ο ιδιος ο Χιτλερ» αφου με την αφελη ανακωχη της Σοβιετιας ειχε καταβροχθισει την Ευρωπη, και οταν πλεον αφνιδιαστικως εστραφη κατα του τεως συμμαχου του. (δημοσιευθηκε το 1948 και εχει συμπεριληφθη στην γνωστη σε ολους συλλογη " L Observaieur des Deux Mondes" 1982 εκδοσεις De la diffirence, ιδε και http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Souvarine )

Δηλαδη ουσιαστικως ο Β’Παγκοσμιος πολεμος δεν θα ξεκινουσε στις 3 Σεπτεμβριου 1939 αν προηγουμενως (δεκα ημερες πριν) στις 23 Αυγουστου ο Πατερουλης Σταλιν δεν εσπευδε να συναψει την φιλικη συμμαχια με τον μετεπειτα εισβολεα του , αφου με την συμφωνια αυτή αποκτουσε την μιση Ευρωπη με την υπογραφη του νεου Συμμαχου του, του Χιτλερ. Ηταν η εποχη που οι Ναζι και ο φασιστες ησαν καλοι..Και θα παρεμεναν καλοι για τους συντροφους, αν ο Χιτλερ δεν εισεβαλε στην Ρωσια τον Ιουνιο του 1941 αιφνιδιαζοντας τον εφησυχασμενο Σταλιν.

Ιασων

Υ.Γ
Περιμενω να δω πως το Ελληνικο κονοβουλιο των ψοφοδεων λαικιστων και προθυμων οσφυοκαμπτων του ΚΚΕ θα εφαρμοση την εγκυκλιο αποφασι της Ευρωπαικης Ενωσεως για τον εορτασμο αυτης αυτης της ημερας.Της 23 Αυγούστου 1939.Ευρωπαικης ημερας μνημης για τα θυματα του Σταλινισμου και του Ναζισμου