Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Αποκλειστικότης.! Ο Πρωθυπουργικός Λόγος στην ΔΕΘ.!


Από τον Ιάσωνα..
.
Ἄλλος Λόγος. Ἄλλη Ἔκθεσι. Ἄλλη χώρα

Τήν κατάπληξι, ἀκολούθησε ἐπιτέλους ἡ ἐπίγνωσις τῆς σοβαρῆςκαταστάσεως καί τῆς ἀνάγκης γιά ὁμόπνοη συνεργασία ὅλων. Ἦταν μία ψυχρολουσία Δέν ἦταν ὡς συνήθως ἡ καθιερωμένη κενολόγος ἀκατάσχετη «παροχολογία». Ἦταν μία εἰλικρινής ἐξομολόγησις, χωρίς ἐξωραϊσμούς, τῆς ὀδυνηρῆς οἰκονομικῆς πραγματικότητος καί ὄχι μόνον, στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ χώρα στόν αἰῶνα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Ἦταν τό «καμπανάκι» πρίν ἀπό τό αἰωρούμενο τελειωτικό κτύπημα (νόκ-ἄουτ) ἄν ἡ ἀδήριτος πλέον ἀνάγκηγιά σοβαρές ἀλλαγές ἀγνοηθῆ. Γιά ἀλλαγές πραγματικές καί ἄμεσες,στήν λειτουργία τοῦ κράτους ἀλλά καί στήν νοοτροπία τῶν Ἑλλήνων.

Στόν ἐνεργειακό τομέα, στά λίγα λεπτά τῆς πρωθυπουργικῆς ὁμιλίας, ξαφνικά ὅλοι συνειδητοποίησαν, ὅτι ἡ ἐξάρτησις τῆς χώρας ἀπό τό πετρέλαιο καί ἡ εἰσαγωγή ἐτησίως 20 ἑκατ. τόννων, δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχισθῆ ἐπ’ ἄπειρον καί νά ἀντιμετωπίζεται μέ μηνιαῖο δανεισμό. Οὔτε μέ εἰσαγωγές ἐνεργείας ἀπό γειτονικές χῶρες, πούἔχουν σταθμούς πυρηνικῆς ἐνεργείας. Χωρίς, ὡς κρατική ὀντότης καί ὠργανωμένη κοινωνία, ἡ Ἑλλάς, κάποτε νά ἀντιμετωπίση τήν πραγματικότητα. Ὅταν ἤδη ἡ Εὐρώπη καλύπτει τό 35% τῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν της ἀπό Πυρηνικούς σταθμούς. Οἱ Ἕλληνες ἄκουσαν, ἐπιτέλους ἔμαθαν ὅτι, παγκοσμίως οἱ πυρηνικοί σταθμοί ἀπό 221 τό 1979, σήμερα ἔχουν διπλασιασθῆ στούς 441 (π.χ στήν Εὐρώπη, Βέλγιο 7, Βουλγαρία 4, Γερμανία 18, Ἱσπανία 9, Φινλανδία 4, Γαλλία 59, Μεγάλη Βρετανία 23, Λιθουανία 2, Ὀλλανδία 1, Οὐκρανία 19, Οὐγγαρία 4, Ρουμανία 1+1, Ρωσσία 31+2, Σουηδία 11, Σλοβακία 6, Σλοβενία 1, Τσεχία 6).

Ἐνῷ μέχρι τό τέλος τοῦ 2020, θά ἔχουν ὑπερβῆ τούς 500. Ἔτσι ὁ προγραμματισμός ἀπό τά ἐπισημότερα χείλη τῆς κατασκευῆς ἐνός πυρηνικοῦ σταθμοῦ στήν Ἑλλάδα, προκειμένου ἐντός 6 ἐτῶν οἱ εἰσαγωγές τοῦ πετρελαίου νά μειωθοῦν στό ἥμισυ δέν ἄφησε περιθώρια λογικῶν ἀντιρρήσεων. Μᾶλλον ἐρωτηματικά δημιούργησεν, γιατί αὐτό δέν ἔγινε ἐνωρίτερα, ἀφοῦ στήν γειτονική Βουλγαρία πού λειτουργοῦν ἤδη 4 ἔχουν προγραματισθεῖ ἄλλοι δύο σταθμοί, ὅπως ἀκριβῶς στήν Τουρκίαἀλλά καί στήν Ἀλβανία...

ʺΔέν περισσεύει χρόνος γιά ἄλλη ὑποκρισίαʺ. Εἶπε ὁ Νέος Πρωθυπουργός.

Οὔτε ἡ ἀπόφασις γιά τήν ὑποχρεωτική μείωσι τοῦ ὁρίου ταχύτητος τῶν αὐτοκινήτων στά 90 χλμ/ὥρα, ὅπως ἐπίσης ὁ περιορισμός καταναλώσεως πετρελαίου θερμάνσεως σέ προκαθορισμένες ὧρες λειτουργίας τῶν καυστήρων κεντρικῆς θερμάνσεως, δημιούργησε ἀρνητικές ἀντιδράσεις. Ἀφοῦ, ὅπως ἐξήγησε ὁ Πρωθυπουργός, ἡ εξοικονόμησις κεφαλαίων ἀπό τήν μείωσι τῆς καταναλώσεως, πού θά προκύψη ἀπό τά σχετικῶς ἀνεκτά αὐτά μέτρα καί ὁ ἀντίστοιχος περιορισμός τῶν ἐξόδων δανεισμοῦ, ὄχι μόνον θά ἐκμηδένιζε κάθε ἀνάγκη γιά νέους φόρους, ἀλλά θά δημιουργοῦσε τήν δυνατότητα μειώσεως τῶν φόρων στά καύσιμα γιά τήν θέρμανσι. Ἐνῷ τά κίνητρα γιά τά ὑβριδικά αὐτοκίνητα ἐπεκτείνονται καί στά μέτρα γιά ἀπόσυρσι τῶν κλασσικῶν αὐτοκινήτων.

Ἐπιπλέον ἐπιβεβαίωσε τήν ἀποδέσμευσι τῆς Ἐλλάδος ἀπό τις ἀντεθνικές, διαπροσωπικές συμφωνίες τῆς Βέρνης τοῦ Κ.Καραμανλῆ (11/11/1976) ἀλλά καί τοῦ Σημίτη τῆς Μαδρίτης (8/7/1997) -πού ἀπεδέχοντο τήν ἀποφυγή κάθε ἔρευνας στό Αἰγαῖο- ὡς μή καλυπτομένας ἀπό τίς διεθνεῖς συνθῆκες, πού μόνον αὐτές, δεσμεύουν τήν χώρα. Καί ἀνακοίνωσε τό πρόγραμμα διεξαγωγῆς διεθνοῦς διαγωνισμοῦ γιά τήν ἐκμετάλλευσι τῶν ἐντοπισμένων κοιτασμάτων πετρελαίου στόν Θερμαϊκό κόλπο, στό Θρακικό πέλαγος στήν δυτική Ἑλλάδα, ἀλλά καί νοτίως τῆς Κρήτης ἐντός συγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος. Ἐνῷ προσδιόρισε τήν ἐπανέναρξι τῶν ἐρευνῶν στό Αἰγαίο, ἐφʹ ὅσον οἱ σημερινές τιμές τοῦ πετρελαίου καθιστοῦν πλέον τήν ἄντλησι τοῦ πετρελαίου τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ἄκρως ἐκμεταλλεύσιμο.

Αἴσθησι προκάλεσε ἡ ἀνακοίνωσις γιά ἐμπορική συμφωνία μέ τήν Ἀμερικανική πολεμική βιομηχανία Λόκχηντ –Μάρτιν καί τήν συμπαραγωγή μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν τετάρτης γενεᾶς στήν Ἀλεξανδρούπολι, προκειμένου νά μειωθοῦν τά ἔξοδα τῶν δαπανῶν γιά τήν
ἀναγκαία τήρησι τῶν ἰσορροπιῶν στόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου, πού ἔχει ἀνατραπεῖ ἐπικίνδυνα ὑπέρ τῆς «πολιτισμένης» γείτονος ἀλλά καίμέ προφανῆ ὀφέλη στήν ἀπασχόλησι καί στήν τεχνογνωσία, ὅπως ἔχειἐπιτύχει «φιλική» μουσουλμανική γειτονική χώρα. Ὅπως τόνισε ὁ νέοςΠρωθυπουργός, ʺτό γνωρίζουν ὅλοι Ἐθνική Πολιτική δέν εἶναι δυνατόν νά διεξαχθῆ, χωρίς ἰσχυρή Οἰκονομία ἀλλά καί ἄρτια ἐξοπλισμένες Ἔνοπλες Δυνάμεις.»

Γιά τήν Ναυτιλία ὁ νέος Πρωθυπουργός δήλωσε ὅτι ἀπαιτεῖται καί μελετάται «εἰδικό» ἐργασιακό καθεστώς, δηλαδή «τοῦ σεβασμοῦ ἐξἴσου τοῦ δικαιώματος τῆς ἐργασίας ὑπό καθεστώς ἀπεργίας, ὅσων διαφωνοῦν μέ τήν ἀπεργία στά Ναυπηγεῖα, πού θά ἐπιτρέψει τήν ἐπαναλεiτουργία τῶν Ναυπηγείων, ὡς Ναυπηγείων πού τηροῦν καί σέβονται χρο-
νοδιαγράμματα. Καί όχι μόνον ὡς ἐλασματουργείων-σιδεράδικων γιά βαγόνια καί δεξαμενές ἤ περιορισμένα γιά πλοῖα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ».

Ἀπεκάλυψεν ὅτι, ἐντός τοῦ 2006-2008, οἱ ἀναθέσεις τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν σέ ξένα Ναυπηγεῖα ξεπέρασαν τίς 280 ναυπηγήσεις νέωνπλοίων (τό 2005 ἦταν 102 πλοῖα) καί ἡ συνολική ἐπένδυσις πλησίασε τά 20 δις δολλάρια. «Εἶναι περισσότερο ἀπό ἀναγκαίο» εἶπε «ὅλοι νά συνεργασθοῦμε ὥστε οἱ νέες κατασκευές να γίνονται ἐδῶ καί σημαντικό
μερίδιο ἀπό τά χρήματα αὐτά νά καταλήγουν στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἀνεργία
στήν ναυπηγοεπισκευαστική βάσι νά μηδενισθῆ.»

Γιά τήν διαφθορά καί τήν διαπλοκή, ἐπακόλουθον τῆς τερατογενέσεως τοῦ κράτους-κομματικοῦ δεινοσαύρου, ἀλλά καί τῆς συναλλαγῆς ὑπαλλήλων–πολιτῶν, ὁ Πρωθυπουργός ὑπῆρξε καταλυτικός. «Ὅσομειώνεται ἡ συμμετοχή τοῦ Κράτους ἀπό τήν ἔκδοσι ἀδειῶν λειτουργίας καφενείων μέχρι βιομηχανικῶν μονάδων, τόσο θά μειώνεται ἡ διαφθορά» Εἶπε. Ἐνῷ διευκρίνισε ὅτι, οἱ ἀπαιτούμενες ὑποβολές – συναλλαγές ἐντός δύο ἐτῶν «θά γίνονται μέσῳ διαδικτύου, ὅπως στίς τράπεζες, περιορίζοντας στό ἐλάχιστο τήν διαπροσωπική ἐπαφή-συνεργασία, πολιτῶν ὑπαλλήλων»
Στό σημεῑο αὐτό πραγματικῶς ἐπαναστατική ἦταν ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ἡ «κοινή γνώμη» θά πάψει πλέον νά εἶναι,αὐτή πού κάθε φορά ἀποφασίζουν «νά εἶναι», παρουσιάζουν-εἰκάζουν,τά Μέσα Ἐνημερώσεως συζητοῦντες μεταξύ των στά τηλεοπτικά παράθυρα δημοσιογράφοι μέ δημοσιογράφους καί ἄλλοι αυτοχαρακτηριζόμενοι εἰδήμονες ἤ οἱ ἀσαφεῖς δημοσκοπήσεις. Ἀλλά οὔτε καί οἱ συγκεκριμένες ὁμάδες διαδηλωτῶν μέ τίς γνωστές ἐρυθρές σημαίες σέξύλινα χοντρά παλούκια πού ὡς υπεργολάβοι «ἀγάπης καί ἐνδιαφέροντος» μονοπωλοῦν τούς ἐργαζομένους. Ἤ οἱ μηδέποτε ἐργασθέντες συνδικαλιστές, πού κατηγορηματικῶς δηλώνουν τήν ἄποψί των ὡς την μόνη ἀποδεκτή ἐπί παντός θέματος σχετιζομένου μέ τίς Δημόσιες ἐπιχειρήσεις, μέ βασικό ἀκατανίκητο ἐπιχείρημα ὅτι εἶναι ἡ γνώμη των.

Ἀναφορά ἔγινε στό φαινόμενο τῶν πολυάριθμων διαδικτυακῶν ἡμερολογίων, πού εἶναι τό μέλλον τῆς πραγματικῶς ελεύθερης καί πολύμεροῦς (ἀντικειμενικῆς) ἐνημερώσεως μέ τήν συμμετοχή τῶν πολιτῶν,ὅπου καταγράφεται καί ἡ «ἄλλη ἄποψι» ἡ κάθε ἄποψι. Αὐτή πού ἔχειἐξοβελισθεῖ ἀπό τά Μέσα Ἐνημερώσεως, ὡς ἀπαγορευμένη.
Ἀλλά ὅπως βεβαίωσε ὁ νέος Πρωθυπουργός, ὑπάρχουν πλέον οἱ τεχνικές δυνατότητες ὥστε: Γιά ὅλα τά ἀμφιλεγόμενα θέματα, νά διεξάγονται δημοψηφίσματα μέσῳ διαδικτύου ἀπό τόν ἐνεργό πληθυσμό βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ταυτότητος ἤ τοῦ Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρώου τῶν πολιτῶν, χωρίς νά παραβιάζεται τό ἀπόρρητο. «Ἔτσι» εἶπε ὁ νέος Πρωθυπουργός, «θά γνωρίζουμε ὅλοι μας τήν ἴδια μέρα κυριολεκτικῶς τήν πλειοψηφοῦσα ἄποψι, δηλαδή τήν λεγομένη σήμερα «κοινή» γνώμη τῶν Ἑλλήνων. Εἴτε γιά τίς ἰδιωτικοποιήσεις, τήν ἀλλαγή τοῦ ὡραρίου,τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια, τό παρεξηγημένο ‘’πανεπιστημιακό ἄσυλο’’. Ἐμεῖς δεσμευόμεθα νά σεβασθοῦμε, κατά τήν ἀρχή τῆς δεδηλωμένης την πλειοψηφοῦσα ἄποψι, ἐνῷ δέν θά ὑπάρχουν περιθώρια ἀμφιβολιῶν για τήν ἀκολουθουμένη πολιτική. Ἐφ’ ὅσον κυβέρνησις καί ἀντιπολίτευσις σέβονται το Δημοκρατικό πολίτευμα καί τήν σύννομον ἄποψιν τῆς πλειοψηφίας.»

Ἐπίσης ὅτι κάθε χρόνο ψῆφο ἐμπιστοσύνης θά λαμβάνη ἡ κυβέρνησις μέσῳ διαδικτυακῆς ψηφοφορίας, ἀπό τό ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας θά κρίνεται ἡ παραμονή της στήν ἐξουσία. Ὑπενθύμισε τήν διαδικτυακή πολιτική παγκόσμια πρωτιά πού κέρδισε ἡ Ἐσθονία, στις 1/3/2007 ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη χώρα στόν κόσμο πού ἔδωσε τήν δυνατότητα στούς ψηφοφόρους στίς βουλευτικές ἐκλογές νά ψηφίσουν... ἀπό τόν ὑπολογιστή τοῦ σπιτιού τους.»

Βεβαίως δέν παρέλειψε νά ἀναφερθῆ ὁ Πρωθυπουργός στήν κατάπτωσι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος ἀλλά καί τοῦ εὐδιακρίτου πλέον κινδύνου τῆς μετατροπῆς τῆς Δημοκρατίας εἰς Ἀναρχίαν, ὅταν,

«...πατέρα μὲν ἐθίζεσθαι παιδὶ ὅμοιον γίγνεσθαι καὶ φοβεῖσθαι τοὺς ὑεῖς, ὑὸν δὲ πατρί, καὶ μήτε αἰσχύνεσθαι μήτε δεδιέναι τοὺς γονέας, ἵνα δὴ ἐλεύθερος ᾖ· μέτοικον δὲ ἀστῷ καὶ ἀστὸν μετοίκῳ ἐξισοῦσθαι, καὶ ξένον ὡσαύτως... διδάσκαλός τε ἐν τῷ τοιούτῳ φοιτητὰς φοβεῖται καὶ θωπεύει, φοιτηταί τε διδασκάλων ὀλιγωροῦσιν, οὕτω δὲ καὶ παιδαγωγῶν· καὶ ὅλως οἱ μὲν νέοι πρεσβυτέροις ἀπεικάζονται καὶδιαμιλλῶνται καὶ ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις, οἱ δὲ γέροντες συγκαθιέντες τοῖς νέοις εὐτραπελίας τε καὶ χαριεντισμοῦ ἐμπίμπλανται, μιμούμενοι τοὺς νέους, ἵνα δὴ μὴ δοκῶσιν ἀηδεῖς εἶναι μηδὲ δεσποτικοί..» θυμίζοντας τό κείμενο1 ἀπό την «Πολιτεία» τοῦ Πλάτωνος.

Σε ἐλεύθερη μετάφρασι ἔχει ὡς ἑξῆς: «..Καί θά διεισδύσει ἡ ἀναρχία στά ἴδια μας τά σπίτια και θά μεταφερθεῖ ἀκόμη και στά ζῶα .Πῶς; Κατά τόν ἴδιο τρόπο, πού ὁ πατέρας ἀνέχεται να γίνεται ὅμοιος πρός τό παιδί καί να φοβάται τα παιδιά του, τό παιδί να παίρνη τήν θέσι τοῦ πατέρα του και οὔτε να σέβεται οὔτε νά ντρέπεται τούς γονεῖς του, γιά νά εἶναι δῆθεν ἐλεύθερο. Ὁ μέτοικος-μετανάστης νά ἀποκτᾶ ἴδια δικαιώματα (ἐξισοῦσθαι) μέ τόν πολίτη καί ὁ ξένος παρομοίως... Σέ μιά τέτοια κατάστασι, καί ο δάσκαλος σʹ αὐτή τήν πολιτεία, φοβᾶται τούς φοιτητές καί τούς καλοπιάνει, οἱ φοιτητές καμμία σημασία δέν δίδουν οὔτε στούς
δασκάλους οὔτε στούς παιδαγωγούς,.{παρενεθεσις! (Θυμᾶσθε τούς ʹʹεὐγενεῖςʹʹ νέους καί ʹʹσεμνάςʹʹ νεανίδας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οἱ ὁποῖοι τόσο εὐγενικά ἀπέκλεισαν τούς καθηγητές τους μέχρις.. οὐροπληξίας, στήν αἴθουσα συνεδριάσεων, γ’ι αὐτά τά «διαμάντια»
μᾳς μιλᾶ ὁ Πλάτων) Καί ἐν γένει οἱ νέοι.

Καί κατέληξεν ὁ Πρωθυπουργός «Ἐμεῖς ὡς Κυβέρνησις, δέν πιστεύουμε στήν ἰσότητα τῆς ἀθλιότητος. Οὔτε θά κολακεύσουμε τούς νεους. Δέν θά συνεργήσουμε στήν καταστροφή τους. Διότι θεωροῦμε τους νέους, αὐτό πού εἶναι. Ἄνοιξις τοῦ Ἔθνους. Καί Ἔθνος χωρίς νεολαία, εἶναι Ἄνοιξις δίχως ἄνθη.»*

Παρόντες στήν ὁμιλία, ὅλο το κοινοβούλιο πού ἀριθμεῖ πλέον 90 βουλευτές ἀλλά καί τό δωδεκαμελές ὑπουργικό συμβούλιο.Ἐνῷ θα ἦταν παράλειψι νά μήν ἀναφερθῆ ὅτι ὅλοι οἱ ὑπουργοί, ἐπειδή ἰσχύει πλέον τό ἀσυμβίβαστο βουλευτικῆς καί ὑπουργικῆς ἰδιότητος, εἶναι διακεκριμένα καί ἐπιτυχημένα μέλη τῆς κοινωνίας, καταξιωμένοι στόν ἐπαγγελματικό τους χῶρο ἀλλά αὐστηρῶς ὄχι βουλευτές.

(αποσπασμα από το Βιβλιο Οι Μονοπωλητες της Αληθειας 1η εκδοσις 2008 εκδοσεις Πελασγος )
________________________
* Βέβαια ποτέ δέν ἄκουσα τόν λόγο αὐτό, ἐφ’ ὅσον ἀφοροῦσε εἰς «ἄλλη» ἔκθεσι σέ «ἄλλη» χώρα. Ὅμως τήν ἑπομένη ἡμέρα ἤμουν βεβαιος δι’ ὅ,τι θά ἄκουγα. Καί αὐτά ἦταν δυστυχῶς ἡ ὁλική ἐπαναφορά στήν ἀνάγλυφη πραγματικότητα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου.
Ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευσις διά τοῦ ἀντιπροσώπου της, ἐδήλωσε ὅτι «αὐτή ἡ κυβέρνησι συνεχίζει νά ξεπουλᾶ τόν Ἐθνικό πλοῦτο,νά καταστρέφει τό περιβάλλον καί νά εἰσάγη ἐπικίνδυνους θεσμούς γιάτήν δημοκρατία περιορίζοντας τήν λειτουργία τοῦ κοινοβούλιου» και ἐπανέλαβε τήν ἀπαίτησί της νά «αὐξηθῆ τό ἐπίδομα θέρμανσης στις ἀσθενέστερες τάξεις» Ἐνῶ τό γνωστό « φιλεργατικό» κόμμα, μέ σπίτι τοῦ λαοῦ στόν Περισσό, πού φωτογραφίζουν-φρουροῦν, ἐπί 24ώρου βάσεως ἀναρίθμητες φίλιες συντροφικές «χαφιεδοκάμερες» χαρακτήρισε «φασιστικά» τά μέτρα τῆς κυβερνήσεως, πού «περιορίζουν τό συνδικαλιστικό κίνημα, ἐπιβάλλουν τόν ἰμπεριαλισμό τῆς περιστασιακῆς πλειοψηφίας ἐνῷ μειώνουν δραματικά τό εἰσόδημα τῶν ἐργαζόμενων, τώρα πούὁ μαϊντανός ἀκρίβηνε».

Κάλεσε δέ τά μέλη τοῦ ΠΑΜΕ καί τόν Κο Μαυρίκιο, νά «κάνουν κουρελόχαρτα καί αὐτούς τούς νόμους τῆς κυβέρνησης», διαδηλώνοντας ἔξω ἀπό τήν Ἀμερικανική πρεσβεία.

Σημείωσις:

1. Ἡ νέα Κυβέρνησις προῆλθε μέ κοινοβουλευτικές διαδικασίεςσέ καθολική ψηφοφορία στίς τελευταῖες Ἐθνικές Ἐκλογές, πού προκλήθησαν λόγῳ οἰκονομικῆς καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος. Ὁ πυρῆνας τοῦ νέου Κόμματος ἀπαρτίζεται κυρίως ἀπό νέους ἀνθρώπους στην πολιτική ἀλλά ἀπόλυτα καταξιωμένους στόν ἐπαγγελματικό τους χῶρο. Συμμετέχουν ἐπίσης τέως βουλευτές μέλη τῶν παλαιῶν κομμάτων, μέ πολύ συγκεκριμένες κοινές ἀρχές στά Ἐθνικά Θέματα, την ὁλοκληρωτική ἀπελεύθερωσι τῆς Παιδείας καί τῆς Οἰκονομίας ἀπό το κράτος, τήν ἀποδοχή τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος στούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς τῆς Ε.Ε καί τοῦ ΝΑΤΟ, ἀπόλυτα ξεκαθαρισμένων στήνἱδρυτική διακήρυξι τοῦ Νέου κόμματος. Ἀξίζει νά αναφερθεῖ ὅτι τό καταστατικό τοῦ νέου κόμματος, ἀποκλείει τήν συμμετοχή κληρονομικῶνδιαδόχων, συγγενῶν πολιτευτῶν, βουλευτῶν {, τέως ὑπουργῶν καί πρωθυπουργῶν, ἀλλά καί ἠθοποιῶν, τραγουδιστῶν, ποδοσφαιριστῶν, δημοσιογράφων καί συνδικαλιστῶν…

2. Θά ἦταν παράλειψις νά μήν ἀναφερθοῦμε στήν καινοτόμο ἀπόφασι τοῦ Νέου Πρωθυπουργοῦ, τῆς δημιουργίας τοῦ «Χωριοῦ Διαδηλώσεων». Ὅπως ἐξήγησε ὁ νέος Πρωθυπουργός θά δημιουργηθῆ στόΠαλιό Ἀεροδρόμιο ἐκτεταμένος χῶρος δυναμικότητος προσελεύσεωςπερίπου μισοῦ ἑκατομμυρίου ἀνθρώπων, μέ ὑποδομές δικτύων, μεγαφωνικές ἐγκαταστάσεις ἤχου, εἰκόνας, ἑστιατόρια, ἀναψυκτήρια, καντῖνες, ὠργανωμένο τμῆμα ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας καί φιλόπτωχο ταμεῖο.. Ὁ χῶρος αὐτός, «Τό Χωριό Διαδηλώσεων» θά ἔχη ἐπί μονίμου βάσεως ραδιοτηλεοπτική καί δορυφορική κάλυψι, ὥστε ὅλα τά συμβαινοντα στόν εἰδικό αυτό χῶρο νά μεταφέρονται σέ ὅλες τίς τηλεοπτικές ὀθόνες τῶν σταθμῶν, χωρίς καμμιά παρεμβολή ἤ ἐπιρροή. Πρός τούτοις θά λειτουργῆ εἰδικός δίαυλος μέ ὀνομασία «Ἡ Διαδήλωσις τῆς Ἡμέρας» πού θά ἐκπέμπη ἀποκλειστικῶς ἀπό τό «Χωριό Διαδηλώσεων».

Ἐνῷ στό διαδίκτυο, στήν ἱστοσελίδα
http://www.ela.pame.kathimerini.diadilosi.tora.gr/ θά ὑπάρχη ἀπ’ευθείας σύνδεσις τῶν ἐν ἐξελίξει διαδηλώσεων.Ἐπίσης στόν ειδικό αὐτό χῶρο θά ὑπάρχουν ὑπάλληλοι, πού θά διαθέτουν ἀναλόγως τῆς προτιμήσεως πλαστικές σημαῖες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων (σέ πλαστικούς ἱστούς, ὄχι ξύλινα παλούκια).

Ἡ πρόσβασις στό «Χωριό Διαδηλώσεων» θά εἶναι εὐχερής μέ εἰδική συγκοινωνία, τῆς ὁποίας οἱ ὑπάλληλοι θά λαμβάνουν εἰδικό ἐπίδομα «μή ἀπεργίας» κι ἔτσι θά λειτουργεῖ πάντοτε, ὥστε οἱ ἀπεργοί καί οἱ διαδηλωτές ἀνεμπόδιστοι νά προσέρχονται γιά νά διαδηλώσουν. Μάλιστα γιά τήν ἀρτιότερη ὀργάνωσι τοῦ «Χωριοῦ Διαδηλώσεων» ὁ νέος Πρωθυπουργός πρότεινε σέ γνωστό κόμμα γιά τήν φιλοδιαδηλωτική του καθημερινῶς τάσι,νά ἀναλάβη ἐκεῖνο τήν λειτουργία καί τήν διοίκησι τοῦ χώρου μέ συγκεκριμένο τίμημα, τό ὁποῖο θά ἐνσωματωθεῖ στήν ἐπιχορήγησι, πού εἰσπράττει, αὐτό τό κόμμα γιά νά τιμᾶ μέ τήν δημοκρατική παρουσία και δρᾶσι του τό Πολίτευμα μας. Ἐνῶ σέ ἄλλο συγγενές πρός τό προηγούμενο κόμμα να ἀναλάβη τήν διεξαγωγή διαδηλώσεων ἀπό χῶρες τῆς Ε.Ε πού εἶναι εὔκολο να διεξάγονται ἐν Ἑλλάδι...

Ὁ νέος Πρωθυπουργός ζήτησε συγνώμη ἐν ὀνόματι τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων, πού παρέλειψαν νά στεγάσουν τούς διαδηλωτάς, ὥστε ἡ ελευθερία τοῦ συναθροίζεσθαι νά ἐκδηλώνεται ἀκωλύτως. Μέ ἀποτέλεσμα οἱ διαδηλωτές, ὅλα αὐτά τά χρόνια, νά ταλαιπωροῦνται στούς δρόμους καί τά πεζοδρόμια τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἐμπαιζόμενοι ἀπό ἐχθρικούς καταστηματάρχες καί ἀνενεργούς πολῖτες, πού δέν σέβονται το καθημερινό δικαίωμα διαδηλώσεως, κλεισίματος τῶν δρόμων, ἤ εἰρηνικῶν καταστροφῶν κατά τήν διάρκεια τῶν διαδηλώσεων.

Βεβαίως θά ἰσχύη φοιτητική ἔκπτωσι σέ ὅλες τίς ὑπηρεσίες στό«Χωριό Διαδηλώσεων» καί ὁ καφές κατά τήν προσέλευσι θά προσφέρεται δωρεάν.Ἐπίσης ἡ βουλή θά πρέπει νά κατοχυρώση τήν ἐγγραφή στά βαρέα καί ἀνθυγιεινά ἐπαγγέλματα τούς συμμετέχοντας στό «Χωριό Διαδηλώσεων» πού θά ἀποδεικνύεται ἀπό ἁπλή δήλωσι του δικαιουμένου
ἤ καί μέ τήν παράδοσι τοῦ ξυλίνου παλουκιοῦ στήν ἁρμόδια ὑπηρεσία
του «Χωριού Διαδηλώσεων» κατά την ἔξοδο του...

Ἐνῷ θα ὑπάρχουν χάρτινα ὁμοιώματα τραπεζῶν, καταστημάτων, ὑπουργείων, ἀστυνομικῶν τμημάτων καί κολῶνες με «χαφιεδοκάμερες» ψεύτικες για να μποροῦν οἱ διαδηλωτές νά τά καταστρέφουν ὡς ἔνδειξι διαμαρτυρίας
Bookmark and Share