Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Η Ελλάς εάλω...

Ἐν ὄψει τῆς Ὁλικῆς Καθυποτάξεως τῆς χώρας εἰς τὰ τερατώδη καὶ ὑπερπλασιακὰ τραπεζικὰ συμφέροντα ποὺ κινοῦν τὰ νήματα τοῦ κουκλοθεάτρου τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατὰ τρόπον πλέον τόσον σκανδαλώδη καὶ ἀπροκάλυπτον, ὥστε νὰ ἀρχίζουν ἐξ ὅλης τῆς Εὐρώπης πολλοὶ νὰ ἐξανίστανται, καὶ παρὰ τὴν τεραστίαν ἐπίσημον προπαγάνδαν καὶ ἀποπροσανατολισμόν, ἐν ὅσῳ οἱ ἐδῶ “ῥὸζ ἐπαναστάται”, στηριζόμενοι καὶ ὑπὸ τῶν πλείστων φιλελευθέρων σιὲλ ποταμιῶν, ῥευμάτων συρμοῦ καὶ καταρρακτῶν ποὺ κομπάζουν καὶ κορδώνονται ὡς οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν συμφερόντων ἐκείνων, θὰ ἐπιχειρήσω μερικῶς νὰ ἀνασκοπήσω καὶ διαφωτίσω τὴν δραματικὴν αὐτὴν πορείαν πρὸς τὸν ὄλεθρον…

Ἡ χώρα καὶ τὰ ὑπάρχοντά της ὅλα ἔχουν ξεπουληθῆ, κάθε μελλοντικὴ πορεία ἀναπτύξεως καταπνίγεται, ἡ ἀπόλυτος δυστυχία εἶναι πλέον συμπεφωνημένη καὶ προδιαγεγραμμένη… Ἡ Ἑλλὰς πλέον δὲν ὑποθηκεύεται ἁπλῶς ἀλλ᾿ ἐκχωρεῖται, ἐν ᾧ οἱ ἀηδιαστικοὶ λαπάδες τῆς ἀστικῆς δεξιᾶς, τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς κυβερνώσης τΣυριγμένης του ἐπανεκδόσεως ἀλαλάζουν ἐνθουσιασμένοι, διότι “ἐσώθη” ἡ … “παραμονὴ τῆς χώρας εἰς τὴν Εὐρωζώνην”!!! Ἐν τῷ μεταξὺ δέ, ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ ὑπὸ φυλῶν ποὺ δὲν εἶναι, ὅπως ἡ Λευκή, μισητὴ καὶ ἀπεχθὴς εἰς τοὺς αὐθέντας καὶ (ὁμαίμους…) ἰνστρούχτορας τῶν ῥὸζ καὶ τῶν σιὲλ “προοδευτικῶν” μουζίκων, προχωρεῖ μετ᾿ αὐξούσης ἐντάσεως…

Ἔχω τόσον ἐπανειλημμένως ἐπισημάνει ὅτι ἡ Σύγχυσις ἀποτελεῖ κύριον χαρακτηριστικὸν καὶ θεμέλιον τῆς παρούσης Ἀταξίας, ὥστε νὰ κινδυνεύω κάποιοι νὰ προσπερνοῦν τὴν ἀνάκλησίν της ὡς “γνωστήν” καί, ἄρα, “μὴ δέουσαν ἰδιαιτέρας ἐμβαθύνσεως καὶ κατανοήσεως”. Τὰ τεκταινόμενα, ὅμως, τῶν ἡμερῶν, αἱ μόλις ἀναφερθεῖσαι παραποιητικαὶ τῆς πραγματικότητος περιγραφαὶ ὑπὸ τροφίμων τῶν διαφόρων κοπριτικῶν σηπτικῶν θερμοκοιτίδων καί, κατ᾿ ἐξοχὴν μάλιστα, ὁ ἀνυπέρβλητος συριζαίικος συρφετός, ποὺ μονίμως δὲν ξέρει τὶ θέλει, παρέχουν ἐξαιρετικὴν εὐκαιρίαν παραδειγματικῆς καταδείξεως ὡρισμένων πτυχῶν καὶ περιστάσεων τῆς Συγχύσεως.
Εἶναι γνωστὲς οἱ θέσεις μας περὶ τοῦ οἰκονομικοῦ/χρηματονομισματικοῦ Συστήματος, ὅπου κάποιοι προνομιοῦχοι – ἀκριβέστερον, “περιούσιοι”… – ἰδιῶται τραπεζῖται ἀναλαμβάνουν τὸ … σκληρὸν λειτούργημα τῆς ἐκδόσεως χρήματος, χρεωγράφων, παραγώγων κ.λπ., ἄνευ ἀντιστοίχων ἀντικρυσμάτων, καὶ νὰ τὰ διαθέτουν ἔπειτα εἰς ὅλους τοὺς ὑπολοίπους, τῶν κρατῶν συμπεριλαμβανομένων, ἐντόκως φυσικά. (πρβλ. π.χ. “Money as Debt”, https://www.youtube.com/watch?v=4It8bMdqs0M ) Ἡ παγκόσμιος μαφία τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν χρηματιστῶν ῥυθμίζει καὶ ὁρίζει τὰ πάντα, ἐν μιᾷ ἐποχῇ μάλιστα, ὁπότε ὅλα ἐξαρτῶνται ἀμεσώτατα ἐκ τοῦ χρήματος, πρώτιστα δὲ τὸ ἴδιον δημοκρατικόν/κοινοβουλευτικὸν σύστημα, ὅπου ἡ ἀνάλυσις, ἐμβάθυνσις καὶ ἐπιλογή (κατευθύνσεων, προσώπων κ.λπ.) εὐτελίζονται κι ὑποβαθμίζονται εἰς ἐπίπεδον marketing, ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἀνταγωνισμὸς ἀνάμεσα στά (περιττὰ κι ἐπικίνδυνα) γαριδάκια τοῦ ἑνὸς ἢ ἄλλου τύπου, ποὺ προσπαθοῦν μὲ τεχνάσματα κι ἀπάτες νὰ ξεγελάσουν τὰ μικρὰ παιδιά – ἐνῷ θὰ ἔπρεπε ὅλα νὰ ἦσαν ἀπηγορευμένα κι οἱ παραγωγοί τους εἴτε νὰ ἐνεκλείοντο εἰς στρατόπεδα κοινωφελοῦς ἐργασίας εἴτε κατ᾿ ἄλλον τρόπον νὰ ἐφρόντιζαν ὥστε νὰ καταστήσουν ἑαυτοὺς μὴ ἐπιβλαβεῖς καὶ ἐπικινδύνους ἀλλὰ χρησίμους διὰ τὴν κοινωνίαν.

Αἱ ἐγκληματικαὶ κομματικαὶ καὶ λοιπαὶ συναφεῖς συμμορίαι τῆς δημοκρατικῆς Μεταπολιτεύσεως, ἐκτυλίσσουσαι ὁλονὲν καὶ πληρέστερον τὴν Ἀντιστροφὴν καὶ τὴν Προδοσίαν ἐφ᾿ ὅλων τῶν ἐπιπέδων, ἐξεφύλισαν τὸν λαὸν εἰς ἐλεεινὴν ψηφαγέλην ἀνεγκεφάλων καὶ διεφθαρμένων χειροκροτητῶν τῶν καλλιτέρων ἀπατεώνων καὶ ψευτῶν… Μόνον ποὺ τὰ τερπνὰ ταῦτα παίγνια τῶν πολιτικάντηδων καὶ τῶν συρομένων συνοδοιπόρων καὶ μαζῶν ἔχουν πολὺ ὑψηλὸν κόστος: καὶ δὲν ἀρκεῖ ποὺ διέλυσαν καὶ διεσκόρπισαν εἰς τὴν ἀνυπαρξίαν μίαν Πατρίδα, ὅπου ὡς τοιαύτην πρώτιστα ἐννοῶ τὸ πνευματικὸν καὶ βιολογικὸν περιεχόμενον, τὴν γλῶσσαν, τὴν παιδείαν, τὴν Παράδοσιν, τὸν χαρακτῆρα, τὸν πολιτισμόν, τὴν γεωπολιτικὴν ἰσχύν, τὴν ἀνελικτικὴν δυναμικήν, τὴν δημιουργικὴν διάθεσιν κ.ο.κ. – ἀλλὰ καί, ἐμφανιζόμενοι ὡς ῥομποτικοὶ κρεττῖνοι ἱκανοὶ μόνον νὰ κατανοήσουν μίαν διάστασιν, τὴν κατωτάτην, ἤτοι τὴν οἰκονομίαν, καθ᾿ ὅσον ἡ ὕπαρξίς των μόνον ὡς κατωτάτη ὑλικὴ σκιὰ ὑλοποιεῖται, δίκην ἀψύχων ζόμπι, ἐν τούτοις ἀποδεικνύονται μοναδικῶς καὶ ἀπιθάνως ἀνίκανοι νὰ ἀνταποκριθοῦν στοιχειωδέστατα καὶ εἰς αὐτὸ ἀκόμη τὸ ἐπίπεδον – τῆς οἰκονομίας…
Ἡ ἀνικανότης των νὰ περισώσουν καὶ προαγάγουν, ἔστω, τὴν οἰκονομίαν ὑπερβαίνει πολὺ κάθε ὅριον “ἀνικανότητος”: πρόκειται, ἀπεναντίας, μᾶλλον περὶ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ διασπαθίσεως, διαλύσεως, καταβροχθίσεως, ξεπουλήματος, λεηλασίας! Ἀλλὰ καί … αὐτοπυροβολισμοῦ, ὅπως κατ᾿ ἐξοχὴν καὶ μὲ μεγάλην διαφορὰν εἶχαν τὴν εὐκαιρίαν νὰ καταδείξουν ἐμπράκτως ὅλες μαζὶ οἱ συνιστῶσες τοῦ Σύριζα (καὶ παραστατῶν)…

Ὅπως χρειάζεται τὸ “ταλέντον” κάποιου Πάκη, ὥστε μία μικροσυμπλοκὴ νὰ προκαλέσῃ ἁλυσωτὴν ἀντίδρασιν καὶ νὰ καύσῃ καὶ δῃώσει τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν (καὶ ὄχι μόνον) ἢ ἡ … “στιβαρὰ ἡγεσία” τοῦ προϊσταμένου του (Κ. Καραμανλῆ) διὰ νὰ κατακαῇ ἡ Πάρνης ἐκ μιᾶς μικρᾶς ἑστίας δεκάδας χιλιομέτρων μακράν της, ἔτσι καὶ ἦτο ἀπαραίτητος ἡ χαρισματικὴ φαρσοκωμικότης τοῦ Alexis-boy διὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν τὰ ὀλεθρίως θεαματικὰ ἀποτελέσματα τοῦ τελευταίου ἑξαμήνου – καὶ δὴ τῶν τελευταίων ἑβδομάδων…

Δὲν πρέπει ὅμως, ὑπὸ τὸ κράτος τῶν ῥαγδαίων ἐξελίξεων, νὰ ἀφεθῇ νὰ δράσῃ ἡ ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ἀναδυομένη ἀστικὴ προπαγάνδα, ἐκείνων πού, ἐν ᾧ ποικιλοτρόπως συνήργησαν εἰς τὴν προδοσίαν καὶ τὸ ἀδιέξοδον, ἐπιχειροῦν τώρα νὰ προβάλουν ὡς … “δικαιωμένοι” ἐκ τῶν γεγονότων, ἁπλῶς ἐπειδὴ ἀνευρέθησαν καὶ κάποιοι ποὺ ἦσαν ἀκόμη χειρότεροι! Ὁ χαρακτὴρ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ εἶναι βαθύτατα καὶ οὐσιωδέστατα ἑνιαῖος, ὅπως ἡ κοσμοθεωρητική μας ἐποπτικὴ διαύγεια ἐπιτρέπει σταθερῶς καὶ βεβαίως νὰ ἐπισκοπήσωμεν. Ὅσοι δὲ κάπου καὶ κάπως εὑρίσκουν ἔδαφος συνεργασίας καὶ συνδιαλλαγῆς πρὸς τὸν συρφετὸν αὐτὸν δημοκρατικῶν “ἡγετῶν”, ἐξ ἡμῶν καὶ τῆς θέσεώς μας ὁρώμενοι, αὐτομάτως κατατάσσονται εἰς τὸ ἀντιδιαμετρικὸν στρατόπεδον τοῦ Ἐχθροῦ.

Διότι, δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς, εἶναι ὡρισμένα πράγματα ποὺ ἀποκλείονται ἀμοιβαίως! Ὁ θυμόσοφος Λαὸς λέγει, π.χ., ὅτι δὲν δύνασαι νὰ ἔχῃς “καὶ τὴν πίττα σωστή, καὶ τὸν σκύλο χορτᾶτο” – ὅπως οἱ διάφοροι πολιτικοὶ ἀπατεῶνες καὶ προδόται, μὲ τελευταίους τοὺς θορυβώδεις καὶ γοεροὺς τΣυριζαίους, ὑπεσχέθησαν εἰς τὸν πανηλίθιον, πολτοποιημένον ὑλιστικὸν ὄχλον, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Λαὸς μέσῳ τῆς δημοκρατικῆς παρακμῆς καὶ διαφθορᾶς κατήντησεν…

Ἐκτὸς κι ἂν προβῇ τις εἰς σύγχυσιν ἐννοιῶν, ὅπως κάποιοι καλόγηροι τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού, ἐν περιόδῳ νηστείας, δύνανται νὰ “νηστεύουν” ἐσθίοντες ἀγριογούρουνα, καθὠς τὰ μετονομάζουν εὐφυῶς εἰς … “πουρναρόψαρα”!

Τότε γεννῶνται αἱ ποικίλαι πομφόλυγες (φοῦσκες) – πού, ὅμως, θᾶττον ἢ βράδιον σκᾶνε…

Τὸ φυσικὸν προνόμιον τῶν ἀνοήτων…

… εἶναι, λοιπόν, ἡ (προνομιακή) δυνατότης νὰ πιστεύουν ὅτι, ἐν τούτοις, δύνανται καὶ τὸν σκύλον νὰ ἔχουν χορτᾶτο καὶ τὴν πίτταν σωστήν!

Ἡ δυνατότης, ἐπίσης, νὰ λησμονοῦν καὶ νὰ παραβλέπουν κάτι ποὺ δὲν φέρεται καὶ δὲν κρατεῖται ἀκριβῶς εἰς τὸ κέντρον τοῦ στιγμιαίου ὀπτικοῦ των πεδίου· δυνατότης ποὺ παρέχει εἰς τοὺς κατευθύνοντας ἀπατεωνίσκους τῶν δημοκρατικῶν καθεστώτων τὴν βολικὴν διέξοδον νὰ σκουπίζουν τὰ ἀπορρίμματά των κάτωθεν τῶν ταπήτων καὶ νὰ κλειδώνουν τὰ ὀγκωδέστερα τούτων εἰς τὰ ἑρμάρια, ἀποκρύπτοντες ἢ παραλλάσσοντες τὴν πραγματικότητα – καὶ τεχνητῶς ἐξυφαίνοντες νέας, εἰς μίαν μάλιστα ἐποχὴν τερατώδους δυνάμεως τῶν ΜΜΕ κ.λπ. …
Ἀφοῦ λοιπόν, μετὰ τὸ ὄργιον κακοδιαχειρίσεως, ἀπάτης καὶ ἀπομυζήσεως, κατώρθωσαν οἱ δημοκρατικοὶ κηφῆνες νὰ φέρουν τὴν χώραν κατεστραμμένην καὶ καταβυθισμένην εἰς τὰ χρέη καὶ τοὺς τόκους των τὸ 2009, ἀνεγνώρισαν τότε αἴφνης αἱ ἠλίθιοι μᾶζαι τὸν … σωτῆρά των εἰς τὸν φαιδρὸν καὶ ἐπιεικῶς βλάκα πρακτορίσκον τῆς ΝΠΤΠ, τὸν κήρυκα τοῦ … “παγκόσμιου χωριοῦ”, G.A.P., ἐπὶ τῇ ἀναδείξει τοῦ ὁποίου δεκάδες χιλιάδων ἀφηνιασμένων “πιστῶν” ἀπεδύθησαν εἰς φρενήρεις πανηγυρισμούς!!! Διὰ νὰ μὴ χρονοτριβῶ, ὁ πρακτορίσκος οὗτος, προδοτικῶς καὶ συνωμοτικῶς, καθὼς συνωμότει (καὶ) μετὰ τοῦ ἄλλου ἐκείνου ἑβραιομπολσεβίκου πρωτο-γιάπη Strauss-Kahn περὶ τῆς ὑποζεύξεως τῆς χώρας εἰς τὸ Δ.Ν.Τ. & Σία, ἐν ταὐτῷ μάλιστα δημοσίως ὀμνύων, ὄχι μόνον πὼς … “λεφτὰ ὑπάρχουν”, ἀλλὰ καὶ πὼς “οὐδεμία ὑπῆρχε περίπτωσις προσφυγῆς εἰς τὸ Δ.Ν.Τ.”, μηδαμῶς καὶ περὶ τῆς συναφοῦς ἀποδόσεως τῶν παραγώγων τῆς οἰκογενείας του ἀμελῶν (…), μᾶς ἔβαλε πραξικοπηματικῶς εἰς τὴν ἐντατικὴν τῶν χρηματιστῶν-δολοφόνων καὶ τῶν ἀνδρεικέλων τους, προκειμένου “συντόμως” νὰ βγῇ ἡ χώρα ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδον: τὰ λόγια ταῦτα ἑνὸς κιναίδου προδότου μεταφράζονται ὡς ἑξῆς: “προκειμένου νὰ μὴ μείνῃ τίποτε ὄρθιον εἰς τὴν χώραν, νὰ ἐκποιηθῇ τὸ σύμπαν πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων ἀφεντῶν, νὰ γίνῃ δὲ καὶ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ ὑπὸ τῶν πλειοψηφουσῶν φυλῶν τοῦ … παγκόσμιου χωριοῦ”!!! Παραδόξως τότε ἦτο καὶ ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ ἐλεεινὸν ἐκεῖνο κάθαρμα ἀνεκάλυπτε τὴν λέξιν “Πατρίς”!!! – ἐπίσης δὲ τὴν λέξιν “καθῆκον”· ἀκόμη, ὁ ἄνανδρος κι ἀστράτευτος τεντυμπόης, ἀνεκάλυψε (ἢ ἔτσι ἐνόμισε, μὲ τὰ περίφημα “ἑλληνικά” του) καὶ τὸ … “πηλήκιον”, τοῦ ὁποίου, ὅμως, τὸ ὑποκείμενον ἐγκεφαλικὸν περιεχόμενον ἦτο “μηδέν”, ἐγνώριζεν εἰς ἄπταιστον γραικλυστικήν νὰ μᾶς πληροφορήσῃ…

Τὴν σκυτάλην παρέλαβεν μετὰ διετίαν, κατ᾿ ἀνάθεσιν ὑπὸ τῶν νέων (μᾶλλον, παλαιῶν ἀλλά, πλέον, ἀπροκαλύπτως τότε) ἐργοδοτῶν ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος, ὑποδιευθυντὴς Εὐρώπης τῆς σκοτεινῆς Trilateral Comission (Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς) τοῦ David Rockefeller, ὑπὸ τὸν διευθυντὴν Μάριο Μόντι πού, ταὐτοχρόνως (!!!), διωρίζετο πρωθυπουργὸς τῆς παρομοίως χειμαζομένης Ἰταλίας· καὶ τοῦ ὁποίου ἄλλο κοινὸν μετὰ τοῦ Παπαδήμου στοιχεῖον ἦσαν οἱ δεσμοὶ πρὸς τὴν διαβόητον Goldman Sachs, ὅπως ἄλλως τε καὶ μετὰ τοῦ Μάριο Ντράγκι πού, συγκυριακῶς, ταὐτοχρόνως ἀνελάμβανε τὴν διοίκησιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. Ἠκολούθησαν δὲ τὰ λοιπὰ γνωστὰ ἀνδρείκελα τῶν περιουσίων ἀφεντῶν τοῦ Συστήματος ὑπὸ τοὺς Σαμαροβενιζέλους, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀρχῆθεν θὰ “ἔσχιζαν τὰ μνημόνια”…

Μέχρι ποὺ ἦλθεν, ἐπὶ τέλους, τΣυριχτὰ καὶ λικνιζόμενος ἐν εἴδει gay parade εἰς τὸ ἔνδοξον δημοκρατικὸν προσκήνιον ὁ θίασος τοῦ … φερέλπιδος νέου Τσίπρα, ποὺ κόντεψε νὰ σχίσῃ ὄχι μόνον τὰ μνημόνια ἀλλὰ καὶ τά … καλτσόν του…
Κατὰ τὸν κλασσικὸν τρόπον τῆς ἀριστερᾶς παρανοίας, εἰς τὸν προγραμματισμένον των μηχανικὸν ἐγκέφαλον καὶ τὸ πλατὺ καὶ ξελαρυγγιασμένον στόμα ἀντηχεῖ αὐτομάτως ἕνα πλῆθος λαϊκιστικῶν πλανερῶν συνθημάτων, χωρὶς καμμίαν ἀνάγκην προτέρου ἐλέγχου ἐπαφῆς μὲ τὴν πραγματικότητα: διότι ἔτσι εἶναι τὰ ἐξωγενῆ δόγματα!Καὶ αὐτὰ ὄχι ἁπλῶς “ἐπιβάλλουν”, ἐντὸς βεβαίως τῶν στενῶν θερμοκηπιακῶν πλαισίων τῆς εἰκονικῆς των πραγματικότητος, πὼς “νόμος εἶναι τὸ δίκιο τοῦ ἐργάτη” ἀλλ᾿, ἔτι περαιτέρω, πὼς καὶ “ἀλήθεια καὶ πραγματικότης εἶναι τὸ δίκιο τοῦ ἐργάτη” – ἤ, μᾶλλον, ὅ,τι ἀπατηλῶς καὶ δημαγωγικῶς παραλλάσσεται ὑπ᾿ αὐτὸν τὸν μανδύα! Ὅ,τι θέλει ὁ “λαός”, λοιπόν, κι ἀκόμα περισσότερα – ἐδῶ ὁ θαυματουργὸς μάγος Alexis!
Ὅμως μόλις ἡ ἐξουσία ἀπὸ ὄνειρον γίνεται ἁπτὴ πραγματικότης, τὸ ρόζ σύμπαν τῶν καλοπαίδων τῆς “πρώτης φορὰ ἀριστερᾶς” ἀμέσως ἐξατμίζεται εἰς τὸν χῶρον τῶν πλανερῶν φαντασιώσεων ὅπου φύσει ἀνήκει – καί, αἴφνης, εὑρίσκουν ἑαυτοὺς νὰ τρέχουν ὀπίσω ἀπὸ τὶς συνταγὲς δουλικῆς ὑποταγῆς τῶν φιλελευθέρων: διότι ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – καὶ οἱ Τσυριζαῖοι καὶ λοιποὶ ῥοζαλίαι δὲν νογοῦν κανένα ἀπὸ τὰ δύο!Ἡ πραγματικότης αὐτή, ἀναπόδραστος τώρα, καθὼς πλέον δὲν τὴν “ἀντιμετωπίζουν” ἀπὸ τὰ πεζοδρόμια, τὰ ἀμφιθέατρα καὶ τὰ συμβούλια τῆς ἀριστερᾶς εἰκονικῆς πραγματικότητος, ἀποτελεῖ λοιπὸν αὐτὴ ἔκτοτε, μετὰ τὰς πρώτας θριαμβολογίας καὶ πυροτεχνήματα, τὸν ἀδόκητον ἐφιάλτην τῶν κορυφαίων τσυριζαίων· ὑπὸ δὲ τὸ ἀδυσώπητον βάρος της παραπαίουν μεταξὺ ὑπαρξιακῆς κρίσεως καὶ πολιτικοῦ ἀδιεξόδου, εὑρίσκοντες μόνην “διέξοδον” εἰς τὴν μοιραίαν συλλογικότητα τοῦ ἀδιεξόδου (ὡς πρότυποι μαζάνθρωποι) καὶ εἰς τὰ ἐλάχιστα ἀπομένοντα περιθώρια πελαγοδρομίας στὶς εὐτελεῖς κι ἐφήμερες φοῦσκες τῆς φαντασιακῆς των “πραγματικότητος”! Ὅμως ἀκόμη κι αὐτές, πλέον, τὶς ἔχουν πλήρως ἐξαντλήσει, καθὼς πιὰ ἔχουν ὅλες σπάσει, οἰκτρῶς καὶ ἀλγεινῶς… 
Ἐδῶ καὶ μῆνες, λοιπόν, προσπαθοῦν ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τῆς Τρόικας (ποὺ μετωνόμασαν εἰς “θεσμούς”) νὰ ἀποσπάσουν νέον μνημόνιον ἐκ τῶν ἐκπροσώπων τῆς τραπεζοκρατίας, τῆς ὁποίας ἡ ΕΕ (καὶ ἡ Εὐρωζώνη) δὲν ἀποτελεῖ παρὰ εὐτελὲς ὄχημα πλήρους κι ἐκμηδενιστικῆς ὑποταγῆς. Ὅμως, ὡς ἀπαράμιλλοι κομποΥΑΝΙται, πρέπει νὰ ἐπιτύχουν εἰς τὸ βάπτισμα, πρέπει δηλαδὴ τὸ προσφερόμενον ἀγριογούρουνον νὰ ὑπαχθῇ βιαίως εἰς τὴν ὁμοταξίαν τῶν ἰχθύων, ὥστε νὰ φαίνεται πὼς τηροῦν εὐλαβικῶς καὶ σέβονται τὰ θέσφατα καὶ τὶς “κόκκινες γραμμὲς” τῆς … νηστείας!

Πλέον τὸ πρόβλημά των δὲν εἶναι καθόλου ἡ τήρησις τῆς οὐτοπίας τῆς (ἐξανεμισθείσης ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας!) φαντασιακῆς δογματικῆς πίστεως ἀλλὰ ἡ τήρησις κάποιων καταλλήλων ἀπατηλῶν ψευδαισθήσεων καὶ προσχημάτων, ὥστε νὰ ὑπνωτισθοῦν οἱ “πιστοί” καὶ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ συνεχιζομένη πίστις τῆς ψηφαγέλης εἰς τοὺς κατατσυριγμένους….

Ὑπάρχει, ἐν τούτοις, καὶ ἕνα δεδομένον ποὺ εὐνοεῖ τὴν κατάλληλον θολότητα ἀτμοσφαίρας, ὥστε καθ᾿ ὁδὸν νὰ ἐπιτυγχάνουν μερικῶς (καὶ προσωρινῶς) αἱ ταχυδακτυλουργίαι των: τοῦτο εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀποτυχία, ἡ ἀπόλυτος ὑποταγή, τὸ ἀπόλυτον καὶ ἀδιαμφισβήτητον καὶ πλῆρες φιάσκον ὅλων τῶν προηγουμένων!

Καὶ φυσικὰ δὲν θέλουν καμμίαν οὐσιώδη ῥῆξιν οἱ τσυριζαῖοι, ὄντες τέλειοι “ἐπαναστάται” τοῦ γλυκοῦ νεροῦ… Ἔχουν ὑποσχεθῆ εἰς τὴν εὐφυεστάτην των ψηφαγέλην ὅτι θὰ κάμουν ὀμελέταν χωρὶς κἂν νὰ ῥαγίσουν τὰ αὐγά, ἀφοῦ ὁ ψοφοδεὴς καὶ φαντασμένος ὄχλος ἀπεχθάνεται τοιαῦτα ἀκούσματα καὶ διαλέγει πάντοτε ἐκείνους ποὺ ἀναδεικνύονται πρωταθληταὶ εἰς τὸ εὐγενὲς κοινοβουλευτικὸν σπὸρ τοῦ νὰ τοῦ χαϊδεύουν τ᾿ αὐτιά· ὡς ἐκ τούτου καὶ οἱ ἀναρρηθέντες τΣυριζαῖοι χρησιμοποιοῦν καλαμποκάλευρο, ποὺ προσπαθοῦν, κατόπιν, φιλοτίμως νὰ παρουσιάσουν ὡς ὀμελέταν…
Ὁ “σοφὸς” δημοκρατικὸς ὄχλος τοὺς ἐπεβράβευσε ὡς νικητὰς αὐτῆς τῆς παρτίδος τοῦ διηνεκοῦς δημοκρατικοῦ διαγωνισμοῦ διὰ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ καλλιτέρου σμιλευτοῦ μεγίστων δυνατῶν ἀλλὰ ἑλκυστικῶν καὶ γυαλιστερῶν ψεμμάτων – καὶ μὲ τὴν δαψιλὴν πάντα στήριξιν τῆς Ε.Ε. καὶ τῶν “πακέτων” της, ποὺ ἐπεμήκυναν (κι ἀκόμη ἐπιμηκύνουν, διὰ τῶν ἀλλεπαλλήλων “μνημονίων”) τὴν διάρκειαν τῶν πομφολύγων καὶ τῶν αὐταπατῶν, ποὺ ἐν γένει μὲν ἐξέτρεφαν κηφῆνας ἀλλὰ πρώτιστα τοὺς ἀρχικηφῆνας πολιτικάντηδες: Γιὰ νὰ μὴ πᾶμε παραπίσω, ἀπὸ τὶς ἐκσυγχρονιστικὲς ὑποσχέσεις τοῦ “ἀρχιερέως τῆς διαφθορᾶς” (κατόχου διδακτορικοῦ μὲ θέμα: “Δημοσία Διοίκησις καὶ Χρηστὰ Ἤθη”!!!) Κ. Σημίτη στὸν … “ἐπανιδρυτὴ τοῦ κράτους” (στὰ χνάρια τοῦ … “ἐθνάρχου” – τῆς Λαμογιοσπορᾶς – θείου του…), Κώστα Καραμανλῆ, ποὺ ἔσπασε κάθε προηγουμένην ζηλευτὴν ἐπίδοσιν εἰς μνημειώδη ἀναποτελεσματικότητα (πυρκαϊές, ποὺ παρακολουθοῦσαν παθητικῶς νὰ γιγαντώνονται – κάψιμο κέντρου Ἀθηνῶν, Δεκ. 2008, μερίμνῃ Πάκι, ποὺ … “κατώρθωσε ν᾿ ἀποφύγῃ τὰ χειρότερα”!), εἰς ῥυθμὸν παραγωγῆς σκανδάλων ἀλλὰ καὶ δημοσίου χρέους, μέχρι κατόπιν τὴν νέαν περίοδον ποὺ ἐνεκαινίασεν ὁ … λαμπρὸς ἀστὴρ G.A.P., μὲ τὶς γνωστές του ἀναιδεῖς ὑποσχέσεις (ὄχι Δ.Ν.Τ., “λεφτὰ ὑπάρχουν” κ.λπ.), τὸν Σαμαρᾶν ποὺ θὰ καταργοῦσε τὰ μνημόνια – ἕως τὸν ἀπαράμιλλον καὶ μακρὰν ἀσύγκριτον τενεκὲν Alexis, ποὺ περίπου ὑπεσχέθη ὅτι ἀπὸ τῆς ἑπομένης τῆς ἐκλογῆς του θὰ εἰσῆγεν εἰς τὴν ἀγορὰν τὸ … τετράγωνο καρποῦζι προδιαγραφῶν, ὥστε … νὰ φορτώνεται εὔκολα: ὅπως, διπλασιασμὸς κατωτάτων μισθῶν, ἐπαναπροσλήψεις καὶ διορισμοὶ εἰς τὸ (πλήρως χρωκοπημένον!) Δημόσιον, τοὐλάχιστον μερικὴ διαγραφὴ τοῦ χρέους, ὅμως (!!!) παραμονὴ ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, λῆψις νέων δανειακῶν “πακέτων” ἀλλ᾿ ἄνευ μνημονίων, ἄμεσος ἐκδίωξις Τρόικας, ἄμεσος μείωσις φορολογίας, κατάργησις ἐκτάκτων φόρων (π.χ. ΕΝΦΙΑ), ἀποτελεσματικὴ ἀνόρθωσις τῶν πτωχῶν κ.ο.κ. .

Ἔναντι τῶν προηγουμένων, οἱ ὁποῖοι φανερῶς ἡμιλλῶντο εἰς πιστὴν ὑποτέλειαν καὶ παραδειγματικὸν ῥαγιαδισμόν, ἐξέπεμψαν ἀρχικῶς οἱ νέοι φερέλπιδες κομποΥΑΝΙται μίαν ἀπατηλὴν εἰκόνα μαχητῶν πού, ἐπὶ τέλους, δὲν μεταβαίνουν εἰς τὰς Βρυξέλλας ὡς ἁπλοῖ πειθήνιοι καραπαζοεισπράκτορες, ὅπως ὅλοι οἱ προκάτοχοί των – ἀλλά, διὰ πρώτην φοράν, μάχονται καὶ ἀμφισβητοῦν.

ΣΥΡΙΖΑ, εἰκονικότητες – καὶ ἡ ἀδήριτος πραγματικότης

Ὅμως διὰ τὶ “ἐμάχοντο” καὶ τὶ ἠμφεσβήτουν οἱ συριζαστέρες τῶν “social media”; Εἰς ὅσους εἶχαν ἐκ τῶν φαινομένων, καὶ λόγῳ πολιτικῆς ἀνεπαρκείας ἐπίσης, πλανηθῆ, κατέστη συντόμως σαφὲς αὐτὸ ποὺ ἐξ ἀρχῆς ἦτο προφανές, καὶ δι᾿ ἐλαχίστης μόνον ἐνοράσεως: ὅτι οἱ θορυβώδεις τΣυριζαῖοι καθόλου δὲν ἤξεραν τὶ ἤθελαν! Ἐν προκειμένῳ μόνον ἡ εἰκὼν ἀριστερομπούμπουρα προέδρου 15μελοῦς μαθητικοῦ συμβουλίου ἑρμηνεύει συμπεριφορικῶς τὸν Alexis-boy καὶ τὴν κομπανίαν του:
Ἐκεῖνοι, ὡς χαϊδεμένοι κακομαθημένοι βουτυρομπουμποῦκοι, ποὺ χοροπηδοῦν καὶ χτυπιοῦνται γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὰ στιγμιαῖα καπρίτσια τους, κάνουν πρῶτα “κατάληψη”, διότι “ἔχει πλάκα”, καί, κατόπιν, συνεδριάζουν γιὰ νὰ ἐκδόσουν καὶ “ἀνακοίνωση”, ὥστε ἡ ἐπηρμένη τσογλανοειδής των κακοήθεια, ὑποδαυλιζομένη καὶ ὑπὸ πλείστων “προοδευτικῶν” στοιχείων, νὰ ἐπενδυθῇ καὶ “λογικήν”: ἔτσι, διαμαρτύρονται ἐπειδὴ τὸ κυλικεῖον δὲν ἔχει κρουασὰν καὶ κόκα-κόλα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἀρκετὰ ἐργαστήρια καὶ ὑπολογιστὰς γιὰ νὰ μορφωθοῦν, ἐπειδὴ ἴσως ὁ λυκειάρχης εἶναι “αὐταρχικός” (ὁπότε, μαῦρο φίδι ποὺ τὸν ἔφαγε…), ἐπειδὴ θέλουν νὰ συμπληρωθοῦν τὰ κενὰ ἐκπαιδευτικῶν – ὅμως, οὐχ ἧσσον, ἐπίσης καὶ νὰ ἐλαττωθῇ ἡ ἐκπαίδευσις (!) κ.ο.κ. . Ἀξιοθαυμάστως, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν καταλήψεων φροντίζουν ἐκ παραλλήλου νὰ σπάσουν καὶ λεηλατήσουν τὰ ἤδη ὑπάρχοντα ἐργαστήρια καὶ ὑπολογιστάς, νὰ καταστρέψουν θρανία καὶ ἐγκαταστάσεις, νὰ διαρρήξουν καὶ βρωμίσουν ὅ,τι δύνανται, νὰ παρατείνουν τὴν παράνομον κατάληψιν καὶ ἀναστολὴν μαθημάτων ὅσῳ μακρότερον δύνανται, μετατρέποντες τὰ δημοκρατικὰ σχολεῖα (/πανεπιστήμια) καὶ τυπικῶς/κυριολεκτικῶς εἰς ἀνεπιτηρήτους οἴκους ἀνοχῆς καὶ πρέζας, μὲ τοὺς πλέον ἄδειους κι ἐκκωφαντικοὺς τενεκέδες μεταξὺ τῶν μαθητῶν ν᾿ ἀναδεικνύωνται εἰς “πρωτοπόρους”, ἐν ᾧ πολλοὶ “καθηγηταὶ” καὶ κομματικοὶ φορεῖς τύπου Τσύριζα ψιθυρίζουν, “μπράβο παιδιά, συνεχῖστε τὸν … ἀγῶνα”!!! Καταλυτικὴ τῆς ὅλης τερατώδους ἀσχημίας εἶναι, πάντοτε, ἡ ἀνοχή, ἀσυλία καὶ οὐσιαστικὴ ἐκτροφὴ τῆς αὐθαδείας τῶν χειρίστων – ἐν ὀνόματι, φυσικά, καὶ δυνάμει τῆς δημοκρατίας, εἰς τῆς ὁποίας τὸ σπέρμα ἐνέχεται ἡ ὅλη έκτυλισσομένη τερατουργία…

Ἡ συνέχεια τῆς σταδιοδρομίας τοιούτων τενεκέδων, χαϊδεμένων παιδιῶν καὶ προστατευομένων τοῦ δημοκρατικοῦ ἀποπάτου (πολιτική/πολιτιστικὴ κορυφή, ΜΜΕ κ.λπ.), εἶναι γνωστή: τὸ εὖρος καὶ ἡ ἔντασις τῆς κακοηθείας των ἐπεκτείνονται, ὥστε κατόπιν ὄχι ἁπλῶς νὰ καταστρέφουν σχολεῖα καὶ “πανεπιστήμια” ἀλλὰ συνοικίας καὶ πόλεις.

Εἶναι καιρίας διὰ τὴν ὀρθὴν διάγνωσιν σημασίας νὰ παρατηρηθῇ ὅτι ἡ ὅλη ἐκτροπή, ὄχι μόνον στηρίζεται εἰς τὴν ὑποδαυλιστικῶς “κατανοοῦσαν” στάσιν τοῦ ὑπερπλεονάζοντος λιπώδους δημοκρατικοῦ ἱστοῦ, ἀλλὰ θεμελιωδῶς καὶ εἰς τὴν πλαισιοῦσαν ἀνοργανικὴν οὑμανιστοδημοκρατικὴν θεωρητικὴν ἀνουσιότητα καὶ πολιτικὴν ὀρθότητα! Τοιουτοτρόπως, ἡ ἀχαλίνωτος τερατώδης κακοήθεια καὶ ἐκτρεφομένη ἐγκληματικότης, ἀναδεικνύουσα τὰς ἐγγενεῖς ἐσωτερικὰς ἀντιφάσεις μιᾶς ἀνοργανικῆς, βιαίως τετραγωνισμένης προσποιητῆς “ὀρθότητος”, ἐπενδύεται καὶ μίαν “ἠθικὴν” διάστασιν, ἐξ ἴσου σαθρὰν καὶ ψευδῆ ὅπως καὶ ἡ ὅλη των ὑβριστικὴ ὕπαρξις… Κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ,τιδήποτε ῥιζικῶς ἀντιβαίνει εἰς τὴν ἀρετήν, τὴν ὑγείαν, τὴν φύσιν, τὸν Κόσμον καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς, αἴφνης ἀπαιτεῖ “σεβασμὀν”, “δικαιώματα”, “προστασίαν”… Ἐν εἴδει καρκίνου, μόλις γίνῃ “σεβαστὴ” καὶ πατήσῃ καλῶς, περνάει εἰς τὴν ἀντεπίθεσιν καὶ διεκδικεῖ πρωτοκαθεδρίαν καὶ κατάπνιξιν κάθε ἀντιθέτου φωνῆς καὶ τάσεως, περὶ τῶν ὁποίων ἀσφαλῶς τὰ ἀφῃρημένα των ἀφύσικα καὶ “καθολικὰ” “δικαιώματα” οὐδέποτε ἀποκτοῦν σημασίαν εἰς τὸ φαιδρόν των κοσμοείδωλον – ἀπεναντίας, ἐκεῖνα “πρέπει” νὰ ξερριζωθοῦν, ὅπως καὶ ὅσοι τὰ στηρίζουν (π.χ. ἡ Φύσις!)… Τυπικὸν παράδειγμα παρέχει ὁ φεμινισμός καὶ ἡ συγγενὴς καταστροφὴ τοῦ ἀνδρικοῦ χαρακτῆρος, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν προβάλλουσαν ἀσφυκτικὴν κιναιδοκρατίαν.
Ἡ ἐπιτομὴ τῆς διαστροφῆς των καὶ τοῦ ψυχικοῦ των AIDS (καταστολῆς ἀμυντικοῦ συστήματος) ἐκδηλοῦται ὡς αὐτὸ ποὺ διεισδύει, δηλητηριάζει κι ἐπιβάλλεται ὡς “ἀντιρατσισμός”, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἡ προσαρμοστικὴ μετάλλαξις τοῦ πλέον σκοτεινοῦ ἑβραϊκοῦ φυλετικοῦ μίσους κατὰ τοῦ Ἀρίου Ἀνθρώπου…

Αὐτὸ ποὺ συντηρεῖ τὰς θερμοκηπιακὰς ψευδαισθήσεις τῶν κακομαθημένων καλοπαίδων τοῦ Συστήματος εἶναι ἀκριβῶς ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΝ ποὺ ἐπιτρέπει τὴν κλειστὴν ἐποικοδόμησιν τεχνητῆς “πραγματικότητος” – ἤτοι, ἡ ὑποστήριξις καὶ ἀνοχὴ τῆς ἠλιθιότητος καὶ τῆς κακοηθείας, πρὸς τὴν ὁποίαν κάθε φυσικὴ πραγματικότης εἶναι τελείως ἀσύμβατος καὶ μηδενιστική. Τυπικὴ εἰκὼν καταλύσεως κάθε ἐννοίας κράτους καὶ τάξεως ἡ περίπτωσις τῆς βίλλας “Ὑπατία”, ὅπου οἱ ἀριστερομπούμπουρες περιέθαλπον τοὺς προστατευομένους των ἀλλοφύλους εἰσβολεῖς λαθρομετανάστας ποὺ οἱ ἴδιοι, ἀτιμωρητὶ φυσικά, προώθησαν ἐκ Κρήτης. Δίδοντες καὶ παράστασιν “ἀπεργίας πείνης”, διὰ νὰ διεκδικήσουν καὶ ἐπιτύχουν καὶ τὴν τυπικὴν κατάλυσιν τῆς Ἑλλάδος… Ἄχ, καὶ τὶ θὰ κάναμε ἂν μᾶς πέθαιναν τέτοια (ΑΝΤΙ-ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ) μπουμπούκια!

Τὰ ὁποῖα ἀκριβῶς, πλέον καὶ τυπικῶς, κατέχουν τὴν ΕΞΟΥΣΙΑΝ!
Μετά, ὅμως, τὸν θρίαμβον τῶν τελευταίων ἐκλογῶν τοὺς ἀνέμενε μία πολὺ δυσάρεστος ἔκπληξις: ἡ πραγματικότης! Τότε ἄρχισαν νὰ διακρίνουν τοὺς πραγματικοὺς ὅρους τῆς ἐπαναστάσεως ἀπὸ τὶς νηπιώδεις των δημαγωγικὲς φαντασιώσεις – γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν παρέλειπαν περίπου ἀνὰ ἑξάωρον νὰ τοὺς ἐξορκίζουν ἀναφωνοῦντες κομπαστικῶς: “Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις ἐξόδου μας ἀπὸ τὸ εὐρώ!” Ἀντελαμβάνοντο βαθμηδόν, δυστυχῶς βραδύτατα (…), ὅτι ὅσα ἄλλα εἶχαν βλακωδῶς ὑποσχεθῆ (καὶ ἡ ψηφαγέλη των βλακωδέστατα ψηφίσει) ἦσαν ὄχι μόνον ἀσύμβατα πρὸς τοὺς ἔξωθεν ἐπιβαλλομένους ὅρους παραμονῆς, ἄλλὰ ὅλως διόλου ἐξωπραγματικά! Κάποιοι ἐκ τῶν βαρυτέρων περιπτώσεων δὲν ἤθελαν νὰ τὸ πιστεύσουν, ἀφοῦ ἀντέβαινεν πρὸς τὰ θέσφατα τῆς … πίστεως – ὅμως, σιγά-σιγὰ καὶ ἐκεῖνοι προσεγειώθησαν, ἀφοῦ ἤρχισαν νὰ διακρίνουν, διὰ πρώτην φοράν, κάτι ἀπὸ τὸ κόστος μιᾶς ἀληθοῦς ἐπαναστατικότητος, ἔστω καὶ μόνον οἰκονομικῶς – καθὼς καὶ τὸ πόσον εἶναι “λίγοι” ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ διανοηθοῦν τέτοιο κόστος καὶ τέτοια μετερίζια, ὅσῳ κι ἂν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ὣς τότε ἔκαναν πομπωδῶς “τὸν καμπόσο”…

Ἡ δὲ “πραγματικότης” εἰς τὴν ὁποίαν ἡ παρέα τοῦ Alexis προσγειοῦται εἶναι, πρὸς ἔκπληξιν πολλῶν, ἀκριβῶς ἐκείνη τῶν νεολιμπεραλιστῶν! Διότι μέχρις ἐκεῖ ἐξικνοῦνται τὰ αἰσθητήριά των, τὶ ἄλλο νἄβλεπαν οἱ προλετάριοι τοῦ πνεύματος;

Μέχρις, ὅμως, νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν πλήρη ἀναταράξεων προσγείωσιν, συνεχίζουν τὴν εἰθισμένην των τακτικὴν τοῦ ταραχοποιοῦ ἀριστεροῦ, ποὺ νομίζει ὅτι μπορεῖ, κάνοντας ἀπεργίαν πείνης, ἔκτροπα ἢ ἀπειλώντας ὅτι θὰ κόψῃ τὶς φλέβες του, νὰ ἐκβιάζῃ καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ τὰ καπρίτσια του. Ὥσπου κάποιοι, ἀπροσδοκήτως, νὰ τοῦ εἴπουν, “μὰ ἐπὶ τέλους, κόψ᾿ τες νὰ τελειώνουμε” – ὁπότε καὶ ξεκινοῦν οἱ ἀνάποδες “κυβιστήσεις”, καθὼς δὲν ἔχουν συνηθίσει τέτοιες ἀντιμετωπίσεις εἰς τὰ μαλθακὰ θερμοκήπια τῆς καψογραικυλίας των…

Παρέμενεν, πλέον, μόνον ἕνας τελευταῖος ἀποδέκτης τῶν καμωμάτων τῆς κομπανίας τοῦ Alexis: ὁ εὐφυὴς “κυρίαρχος λαός”…

Διότι εἰς τὴν δημοκρατίαν δὲν μετρᾷ οὔτε ἡ ἀλήθεια οὔτε ἡ ἀξία – ἀλλὰ τὸ ἀπαστρᾶπτον περιτύλιγμα. Κάποτε βεβαίως, καθὼς πλησιάζουμε στὴν πραγματικότητα (ποὺ ποτὲ δὲν εἶναι δημοκρατική…), σχίζεται τὸ περιτύλιγμα – ἀλλὰ οἱ τΣυριζαῖοι ἀπεδείχθησαν μάλιστα “δάσκαλοι” κατὰ τοῦτο: κάθε φορὰν ποὺ ἐσχίζετο τὸ περιτύλιγμα, ὑπῆρχεν ἄλλο ἐντός! Καὶ ἤλπιζεν, λοιπόν, ὁ εὐφυὴς λαός, ὅτι κάτι σπουδαῖον τελικῶς περιέχεται στὸ πολύτιμο δέμα, κάτι σὰν … “ἔντιμος συμβιβασμὸς” μεταξὺ ἀντιμνημονιακοῦ μνημονίου καὶ φιλολαϊκοῦ φορομπηχτισμοῦ, μεταξὺ ἀδιακόπου παροχῆς ῥευστότητος καὶ διαγραφῆς τοῦ χρέους, μεταξὺ αἱμορραγοῦς λιτότητος καὶ πακτωλοῦ χρημάτων, μεταξὺ τραπεζικῶν πλειστηριασμῶν καὶ διορισμῶν εἰς τὸ Δημόσιον, μαζὶ μὲ αὐξήσεις μισθῶν μέχρι 100%, διορισμοὺς τῆς μακρᾶς των κομματικῆς κοπροστρατιᾶς εἰς ἐξεχούσας θέσεις, εἰς ἀνταμοιβὴν τῆς ἀφοσιώσεώς των εἰς τὰ “λαϊκὰ ἰδεώδη”, ὅπου μόνον θὰ κουνοῦν πότε-πότε τὸ δαχτυλάκι τους καὶ θὰ εἰσπράττουν τοὐλάχιστον δεκάκις τὸ μέσον εἰσόδημα ἐργαζομένου – καὶ ἄλλα τέτοια σοφὰ καὶ ἀνθρωπιστικά, ποὺ ἐψήφισεν “ὁ πανίσχυρος σοφὸς λαός”… Προτείνω ἑπόμενον δημοψήφισμα πρὸς κατάργησιν καὶ τοῦ νόμου τῆς βαρύτητος, ὥστε νὰ ἐξοικονομοῦνται καὶ καύσιμα μετακινήσεως, ἀφοῦ θὰ μποροῦμε νὰ πετᾶμε – ὅπως π.χ. κι ὁ Alexis κάποτε, ὅτε ἀκόμη αἰωρεῖτο μετέωρος εἰς τὸν προπατορικὸν παράδεισον τοῦ θερμοκηπίου του: μέχρι ποὺ ὑπέπεσεν εἰς τὸ ἁμάρτημα τῆς ἀναλήψεως ἐξουσίας, ὁπότε ἠναγκάσθη νὰ γευθῇ ὀλίγον ἐκ τοῦ πικροῦ δένδρου τῆς γνώσεως…
Στερνή μου γνῶσι νὰ σ᾿ εἶχα πρῶτα!
Κι αὐτὴ ἡ ἀναθεματισμένη εὐθύνη; Ὄχι ἀπέναντι τοῦ λαοῦ, τὸν ἔχει γραμμένον ἐκεῖ ποὺ δὲν πιάνει μελάνι (ἀλλὰ μόνον κιμωλία ποὺ σβήνει ἀμέσως!) – τὶ θὰ ἔλεγε, ὅμως, στὶς ἀριστερές του συνιστῶσες, ὅταν (ὅπως τώρα, καλὴ ὥρα…) θὰ κατέληγε σὲ μιὰ τόσον νεοφιλελεύθερη συνθήκη ὑποταγῆς, κοντὰ στὴν ὁποίαν οἱ προτάσεις ποὺ συζητοῦσε ὁ Σαμαρᾶς θὰ ἐφάνταζαν ὡς σοσιαλιστικὴ οὐτοπία; Ὅταν ἔφθανε ὁ ἴδιος νὰ προτείνῃ περικοπὰς 8 δις, ἐν ᾧ π.χ. εἶχε ταράξει τὸν κόσμον μὲ τοιαύτας 0,98 δις ποὺ εἶχεν ἀποδεχθῆ ὁ προηγούμενος; Εἶχε μπῆ σ᾿ ἕνα αὐλάκι ποὺ ἦγεν εἰς νέον μνημόνιον, καθόλου ἠπιώτερον τῶν προηγουμένων – ὅμως, πῶς νὰ τὸ ἐσέρβιρεν εἰς τοὺς συναδέλφους “ἐπαναστάτας” τῶν σαλονιῶν καὶ τῶν Ἐξαρχείων; Πῶς νὰ συνέδεε τὸ ὄνομά του μὲ αὐτὸ τὸ λαομίσητον προϊόν, ποὺ τοὐλάχιστον ὅλοι οἱ ἄλλοι θὰ ὠνόμαζον “Μνημόνιον Γ΄”, ὑπὸ τὴν στιβαρὰν ἐποπτείαν αὐτοῦ ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀποκαλοῦν “Τρόικα”; Πῶς ὅμως, ἀφ᾿ ἑτέρου, νὰ ᾿ξέφευγε, ἐν ὅσῳ ὑπὸ τὴν ἐπιλεγεῖσαν εὐρωζωνικὴν γραμμὴν εἶναι συνεχῶς ἐξηρτημένος ἐκ τῆς παροχῆς ῥευστότητος κ.ο.κ., ἐν τέλει δὲ ἐκ τῶν μεγάλων δανειακῶν “πακέτων”, πρὸς ἐξόφλησιν τόκων τῶν προηγουμένων;

…Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Alexis, ἐκεῖ ποὺ ὅλα ἔδειχναν πὼς συμφωνοῦσαν, διαστρεβλώνοντας τὴν φύσιν καὶ τὸν (μὴ τελικόν) χαρακτῆρα ἑνὸς ἐγγράφου τῶν συνομιλητῶν του ποὺ προέβλεπε περικοπὰς 8,5 (…ἀντὶ τῶν ἰδικῶν του 8!) δις, ἐγκατέλειψε θεατρικῶς τὰς διαπραγματεύσεις, ὁμιλῶν περὶ τελεσιγράφου καὶ … ἐθνικῆς ὑπερηφανείας, καὶ προεκήρυξε δημοψήφισμα μὲ τὸ ἐρώτημα: “ΝΑΙ ἢ ΟΧΙ εἰς τὸ τελευταῖον αὐτὸ ἔγγραφον;”

Ἡ ἀψυχολόγητος σπασμῳδικότης τοῦ Alexis ἐξέπληξεν ἀκόμη καὶ τοὺς συνομιλητάς του, ποὺ εἶχαν μὲν ὑπὲρ κόρον ὑποστῆ τὴν ἀβουλίαν (τοῦ νὰ μὴ ξέρῃ οὔτε κἂν περίπου τὶ θέλει…) καὶ κυκλοθυμικότητά του, ὅμως ἀκόμη δὲν εἶχον μάθει ἐπαρκῶς τοὺς θεατρινισμοὺς παραχαϊδεμένων ἀριστερῶν ΤΣΙΓΓΑΝΕΛ καταληψιῶν καλοπαίδων…

Ὅμως ἡ προκήρυξις δημοψηφίσματος δὲν ἦτο παρὰ αὐτοπυροβολισμός, ὅπως εἶχεν ἀμέσως κατόπιν ὁ ἐκ τοῦ πραγματικοῦ κόσμου ἀνίδεος Alexis μας τὴν εὐκαιρίαν νὰ διαπιστώσῃ… Διότι ὁ κόσμος γύρω του δὲν εἶναι, πλέον, φοιτητικὸν ἀμφιΘΕΑΤΡΟΝ! Πόσον δυσκολεύεται, ὁ δύσμοιρος, νὰ τὸ χωνέψῃ!

Πανικὸς τότε εἰς τὸν γενναῖον λαὸν αὐτῆς τῆς χώρας· ὅλοι οἱ δημοκρατοτραφεῖς ἐγωπαθεῖς μπούληδες ἔσπευσαν νὰ ἀδειάσουν παντοπωλεῖα, πρατήρια καυσίμων καὶ αὐτόματα ἀναλήψεως, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν … ἐθνικὴν ἀγωνίαν τοῦ ἀνταξίου των (πράγματι…) καγκουροπρωθυπουργοῦ!

Ἡ πανικόβλητος αὐτὴ κίνησις πρὸς ἕνα “δημοψήφισμα” χωρὶς πραγματικὸν ἐρώτημα καὶ περιεχόμενον, ἦτο σφραγὶς ἀπολύτου ἠλιθιότητος καὶ δι᾿ ἕνα ἄλλον λόγον: διότι ἐλειτούργησεν ὡς χιονοστιβάς, ποὺ ἐσάρωσεν ὅ,τι ἀκόμη ἔστεκεν ὄρθιον εἰς τὴν οἰκονομίαν τῆς Ἑλλάδος· θεωρῶ δὲ πλεονασμὸν νὰ τὸ ἀναλύσω, καθὼς ἔχει καταστῆ προφανὲς δι᾿ ὅλους ἐκ τῶν ὀλεθρίων συνεπειῶν, ποὺ ἐξεμηδένισαν τελείως τὴν ἑλληνικὴν οἰκονομίαν. “Δὲν τὸ εἶχε φαντασθῆ”, ἐξήγησεν εἰς τὸ κοινοβούλιον τὴν 10/11ην Ἰουλίου ὁ Τσἰπρας!

Εὐτυχῶς εἶχε κι ἐκεῖ τὴν ἀνεπιφύλακτον ὑποστήριξιν τῆς βρασμένης πατάτας ποὺ λέγεται “Χρυσῆ Αὐγή”…
Τὴν ἑπομένην, ὁ … πανοῦργός μας Alexis, πανικόβλητος ἔστειλεν αἰφνιδίως ἐπιστολήν-πρότασιν, διὰ τῆς ὁποίας οὐσιαστικῶς ἀπεδέχετο τὴν τελευταίαν των διαμόρφωσιν, προφανῶς ἐλπίζων νὰ ἀποφύγῃ καὶ τὸ δημοψήφισμα· ἐνόμιζεν ὁ μικρὸς τΣυριχτὴς ὅτι μποροῦσε ἀκόμη νὰ ἐξακολουθήσῃ, σὰν τὰ μικρὰ χαζοκόριτσα, νὰ παίζῃ “τὶς κουμπάρες” – ὅμως ἡ (…”μαντάμ”!!!) Μέρκελ, ἔχουσα τοὐλάχιστον πρὸ πολλοῦ ξεπεράσει αὐτὴν τὴν φᾶσιν, τοῦ εἶπε μαζὶ μὲ τὴν παρέαν της: “Alexis, κοίταξε· ἡ προσφορά μας (…) αὐτὴ δὲν ἰσχύει πλέον, ἀφοῦ ἀπὸ προχθὲς ἔχει κυλίσει πολὺ νερὸ στὸ καταρρακτῶδές μας ποτάμι – κι εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ δάκρυα… Τώρα ΘΑ κάνῃς τὸ δημοψήφισμά σου, ὅπως ἐσὺ ᾿ζήτησες! Ὅμως, ἐπειδὴ κατὰ βάθος εἶσαι καλὸ παιδί, δῶσε πρῶτα σύνθημα νὰ ψηφίσουν ΝΑΙ τὰ βλαμμένα προβατάκια σου κι ἔλα ξανὰ ἀπὸ Δευτέρα νὰ δοῦμε τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε.”

Πῶς ὅμως νἄλεγε καθαρῶς καὶ διὰ τὸν κάθε ἠλίθιον “ΝΑΙ”; Ἀλλὰ καὶ πῶς νἄλεγεν “ΟΧΙ”, ποὺ μόλις εἶχεν (ἐκ νέου…) ἀποδεχθῆ τὴν (ἤδη τελείως ἄκυρον, ἐν τῷ μεταξύ…) πρότασιν ἐπὶ τῆς ὁποίας (ἀνοϊκῶς…) θὰ ἐλάμβανεν θέσιν ὁ “κυρίαρχος λαός”;

Τὸ ἀδιέξοδον τοῦ Alexis τώρα ἔγινε παροξυσμός! Ἐπαγιδεύθη πλήρως! Πρὸς στιγμὴν ἐπίστευσα ὅτι θὰ παραιτηθῇ ἀμέσως πρὸ αὐτοῦ τοῦ ἀδιεξόδου· προφανῶς ὑπερεκτιμῶν, ἀκόμη κι ἐγὼ ὁ δεδηλωμένος Ἀντιδημοκράτης, τὴν δημοκρατίαν, ἐσφαλμένως ἀναμένων κάποια ἐλάχιστα στίγματα λογικῆς καθ᾿ ὡρισμένας της διαδικασίας! Ὅμως ἔσφαλον· ΟΥΔΕΝ ψῆγμα λογικῆς ἐν δημοκρατίᾳ, ἄρα ὅλοι οἱ ἀδιανόητοι τραγελαφικοὶ συνδυασμοὶ καὶ βαθμοὶ ἠλιθιότητος εἶναι δυνατοί: διότι ἡ ἀντίληψις, κάποτε, τῆς τραγελαφικῆς ἀντιφατικότητος καὶ βλακείας προϋποθέτει ὑποτυπώδη νοῦν, ποὺ μόνον ἡ δημοκρατία ἐγγυᾶται τὴν σταδιακὴν πλήρη καταβαράθρωσιν καὶ ἀκύρωσιν! Γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς, λοιπόν, “ἡ δημοκρατία δὲν ἔχει ἀδιέξοδα” – ἀλλὰ ΕΙΝΑΙ τὸ μέγιστον ἀδιέξοδον! Ὅ,τι εἶναι τελείως παρανοϊκὸν καὶ τελείως ἀδιανόητον εἰς οἱονδήποτε ἄλλο πολίτευμα εἶναι κάλλιστα δυνατὸν κατὰ δημοκρατίαν!

Ὁ κ. Alexis λοιπόν, ἐπεβίωσεν κατ᾿ ἀρχὰς ἄριστα ἀντιδρῶν τελείως σπασμῳδικῶς καὶ ψυχεδελικῶς εἰς αὐτὸ ποὺ περίπου καὶ ὁ ἴδιος εἶχε προτείνει, ἐκλύων οὕτω τὸ ἀπόλυτον χάος εἰς τὴν χώραν – ἐφ᾿ ᾧ καὶ ἀντιδρᾷ, ὑπαναχωρῶν πρὸς τὸ ΝΑΙ διὰ νέας σπασμῳδικῶς βεβιασμένης πρωίμου προτάσεως ἀποδοχῆς αὐτοῦ ποὺ ἐτίθετο πρὸς δημοψήφισμα (καὶ ποὺ φαίνεται νὰ ἔχῃ ξεχασθῆ)! Καὶ μόλις τοῦ λέγουν, “ξέχνα το, αὐτὸ πλέον δὲν ἰσχύει, σᾶς ἑτοιμάζουμε κάτι πολὺ βαρύτερον τώρα”, τότε αὐτὸς ἀποδύεται εἰς ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ “ΟΧΙ” εἰς ἐκείνην τὴν πρότασιν, ποὺ φυσικὰ πολὺ θἄθελε ἀλλά, πλέον, δὲν μποροῦσε νὰ ἔχῃ!!!

Πόση παράνοια ἀπαιτεῖται καὶ πόση θολοῦρα γιὰ νὰ γίνουν τέτοια φρενοβλαβῆ καμώματα δεκτὰ καὶ νὰ ἐπιβιώσῃ ὁ ἐκτελεστής των; Ἄπειρος… – ἤ, ἁπλῶς, δημοκρατία!!!

Τὸ παρανοϊκὸν καὶ ἄκυρον ἐρώτημα ἡρμηνεύθη, τώρα, ὑπὸ ἑνὸς ἑκάστου … κατὰ βούλησιν! Κάποιοι π.χ. ἐψήφισαν “ναὶ” διὰ νὰ παραμείνουν ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης – ἐν ᾧ ὁ Alexis ῥητῶς διεκήρυσσεν ὅτι ἐπίσης καὶ τὸ “ΟΧΙ” σημαίνει παραμονὴν ἐκεῖ…

Τελικῶς ὁ ἐκπληκτικός μας Alexis ἐπῆρε τὸ ἰσχυρὸν “ΟΧΙ” παραμάσχαλα, γιὰ νὰ ζητήσῃ βάσει τούτου μίαν διαμόρφωσιν νέου Μνημονίου, ἡ ὁποία πάντως μετὰ βεβαιότητος θὰ ἦτο πολύ-πολὺ χειροτέρα ἐκείνης πού … ἐν ᾧ ἀπεδέχθη, κατήγγειλε καὶ κατεψήφισε. Ἄρα, λογικῶς πρέπει νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ἡ πραγματικὴ σημασία τοῦ “ΟΧΙ” ποὺ ἐζήτησεν ὁ Alexis ἦτο ἡ ἑξῆς: “ΟΧΙ, ἀπορρίπτουμε τὴν πρότασιν, διότι θέλουμε κάτι πολὺ σκληρότερον, εἴμαστε οἱ ξακουστοὶ ῥὸζ τΣυριζαῖοι!” Ἤ, τοὐλάχιστον πάντως, ἡ τΣυριχτὴ θριαμβολογία ὑπερεκάλυψεν μὲ κραυγὰς νοητικῆς ὑστερήσεως τήν (ἀνεπαίσθητον διὰ τοὺς εὐφυεῖς των ὀπαδούς…) ἄμεσον τροπήν τοῦ “ΟΧΙ” εἰς ὑπερθετικὸν “ΝΑΙ”, ἂν κάποιος υἱοθετοῦσε τὴν τελικῶς δοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ἑρμηνείαν – ἤτοι, κατ᾿ ἄλλους μὲν περὶ Εὐρωζώνης, κατ᾿ ἄλλους δὲ περὶ Μνημονίου ἐν γένει!!!

Τὸ μόνον νόημα ποὺ ἀπὸ κάποιους δικαιολογημένως ἐκ τῆς διαδικασίας ἠδυνήθη νὰ ἐξαχθῇ ἦτο ὅτι ὅλη ἡ Εὐρώπη τὴν ὑπέλαβεν ὡς ἀμέριστον στήριξιν τοῦ Alexis ὑπὸ τῶν ἐδῶ ἰθαγενῶν, προφανῶς κατανοοῦντες καὶ παγιοῦντες ἐκεῖ τελεσιδίκως ὅτι ἡ, πάλαι ποτὲ κοιτὶς τοῦ πνεύματος, Ἑλλὰς τώρα, πλέον, κατοικεῖται ὑπὸ νοητικῶς καθυστερημένων καὶ ἀπελπιστικῶς διεφθαρμένων “πολιτῶν”…

Η ΑΠΟΛΗΞΙΣ…

Τὸ ἑπόμενον στάδιον περιγράφεται ὡς ἑξῆς:

Ἡ Εὐρωζώνη θέτει, πραγματικὸν αὐτὴν τὴν φοράν, τελεσίγραφον, λέγουσα: “Φροντίσατε ἕως τὴν Κυριακὴν νὰ μᾶς ἔχετε οἱ ἴδιοι ἀποστείλει ἀναλυτικὸν κατάλογον μέτρων (περίπου αὐτῶν ποὺ ὁ Yanis εἶχεν ὑποσχεθῆ νὰ τοὺς προσαγάγῃ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν Φεβρουαρίου!), ξέρετε τὶ εἴδους – εἰδ᾿ ἄλλως, ἐλᾶτε τὴν Κυριακὴν ν᾿ ἀποχαιρετήσητε τὴν λατρευτήν σας Εὐρωζώνην!”

Φυσικὰ ἡ προοπτικὴ διὰ τοὺς μαρξιστοφιλελευθέρους τσαρλατάνους εἶναι φοβερά – σκέψου αἴφνης νὰ εἶσαι πράγματι ἀνεξάρτητος κι ἀκηδεμόνευτος! (Αὐτοὶ πάντοτε ηὐδοκίμουν ἐλέῳ προστατῶν…) Νὰ μὴ σοῦ παρέχουν ἀφειδῶς νέα ἀλλεπάλληλα δάνεια, ἐπὶ τῆς κλίνης τῆς ἐντατικῆς των θεραπείας, καὶ νὰ χρειάζεται αἴφνης νὰ παραγάγῃς ἁπτὸν ἔργον, νὰ δημιουργήσῃς, νὰ ἀναμορφώσῃς ἐκ τοῦ μηδενός, νὰ ἐμπνεύσῃς ὄχι γιὰ ἀστικὰ φούμαρα ἢ γιὰ ἀριστερὲς “ἀγωνιστικὲς διαμαρτυρίες” καὶ κούφια συνθήματα ἀλλὰ γιὰ ἱδρῶτα, αἷμα, ἐργασίαν, δημιουργικὴν πρωτοπορίαν καὶ μόχθον;

Ποιὸς τὰ ἀγοράζει αὐτά, σ᾿ ἕνα κουρασμένον, διεστραμμένον κι ἐξηντλημένον ἐκ τῆς δίνης τῆς δημοκρατικῆς ἀπάτης ἐκλογικὸν συρφετόν; Καὶ ποιὸς ἐδῶ γύρω θὰ τολμοῦσε νὰ προσποιηθῇ πὼς εἶναι κατάλληλος γιὰ κάτι τέτοιο;

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου εἶναι μονόδρομος· κι αὐτὸς ὁ μονόδρομος εἶναι καὶ ἀδιέξοδος: ἡ ἀδιέξοδος τῆς Δημοκρατίας!

Ἤδη ἡ αἴτησίς των δανεισμοῦ πρὸς τὸν τερατώδη ESM (ἐνημερωτικῶς, βλ.https://www.youtube.com/watch?v=Q1p1gosnoyc), σηματοδοτεῖ καὶ τὴν τελικὴν ὑπόκυψιν καὶ αὐτομηδενισμὸν εἰς τὸν φαῦλον κῦκλον τοῦ δανεισμοῦ, ὁ ὁποῖος διὰ τὴν Ἑλλάδα ἔχει εἰσέλθει εἰς τὴν τελικήν του παροξυσμικὴν φᾶσιν.
Τὸ παγκόσμιον χρηματοπιστωτικὸν Σύστημα εἶναι ἕνας ἑβραϊκὸς (Παρα)Λογισμὸς τοῦ Ἀτόπου, μία ζωγκλερικὴ ὀφθαλμαπάτη, τέτοια πού, ὅπως κάποιος ἐκ τῆς κεντρικῆς στὴν καρδιὰ τοῦ Συστήματος οἰκογενείας Rothschild (πρβλ. https://www.youtube.com/watch?v=rtiOEpOnqtI) κάποτε διετύπωσεν, “ἐὰν οἱ λαοὶ ἐγνώριζαν πῶς ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι ἐκλεκτοὶ χρηματισταὶ παρασκηνιακῶς μαγειρεύουμε, ἐλέγχουμε καὶ κατευθύνουμε τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, θὰ μᾶς ἐλύντσαραν ἀμέσως”. Εὐτυχῶς γι᾿ αὐτούς, ὅμως, ἐλέγχουν σχεδὸν τόσον ἀπολύτως τὴν “ἐνημέρωσιν” καὶ τὰς καθιερωμένας “ἰδεολογίας”-ἰδεοληψίας, “δεξιὰς” καὶ ἀριστεράς, ὥστε νὰ μὴ κινδυνεύουν τέτοια γνῶσις νὰ καταστῇ κοινὸν κτῆμα, ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ διαδικτύου. Διότι ἡ κοινὴ νωθρότης, παθητικότης καὶ βλακεία τῶν μαζῶν εἶναι ἀνίκητος…

Οἱ (ἐξ ὁρισμοῦ ἠλίθιοι) “φρόνιμοι” ἀστοὶ ἤδη, ἐγκλωβισμένοι εἰς τὰς ἰδικάς των στρεβλώσεις καὶ (ψυχο)παθολογικὰς αὐταπάτας, ἀνασαίνουν ἀνακουφισμένοι γιὰ τὰ νέα χαλύβδινα δεσμὰ ποὺ οἱ ἐν Βρυξέλλαις δοῦλοι τῶν χρηματιστῶν, διὰ τῶν ἐπιχωρίων τους ὑπαλλήλων, ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς φορέσουν. Ἄλλως τε παρόμοια κάνουν καὶ μὲ τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς Ε.Ε. – ὅπως, ἐπὶ παραδείγματι, τότε ποὺ οἱ προδοτικές τους “ἡγεσίες” τοὺς ὑπεχρέωσαν (διὰ τοῦ περιφήμου PSI κ.λπ.) νὰ ἀναλάβουν τὸ 80% τῶν ἑλληνικῶν χρεωγράφων, ὥστε νὰ μὴ διατρέχουν οἱ Τράπεζες ἀλλὰ τὰ κράτη τὸν κίνδυνον!

Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον, ἀντὶ νὰ κινδυνεύσουν οἱ παρασκηνιακοὶ ἀγκυλόρρινες χρηματισταὶ νὰ εὑρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ τοὺς Λαούς, ποὺ οἱ περιστάσεις ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἀρχίσουν νὰ ἀφυπνίζουν, ἔλαβαν ἀκόμη μίαν φορὰν (μέσῳ τῶν πολιτικῶν τους ἀνδρεικέλων τῆς Ε.Ε.) τὰ μέτρα τους, ὥστε νὰ στρέφωνται ὁ εἷς ἐναντίον τοῦ ἄλλου, ἐν πλήρει συγχύσει… Μέχρι μάλιστα τοῦ σημείου νὰ ἔχῃ καθιερωθῆ ὑπὸ τοῦ σαρωτικοῦ κρεττινισμοῦ ποὺ πλήττει τὴν χώραν αὐτὴν καὶ ὁ ὅρος … “γερμανοτσολιάδες”, ὅπως καὶ “Δ΄ Ράιχ” – τόσον βαθέως προχωρεῖ ἡ ἀντἰληψις καὶ ἀνάλυσις τῶν κρεττίνων – δυστυχῶς μὲ προεξάρχουσαν τὴν “ἐθνικιστικὴν” παρῳδίαν τῆς “Χρυσῆς Αὐγῆς”, ποὺ ἐπίσης μέμφεται τὴν Γερμανίαν, τὴν Εὐρώπην – ἀκόμη καὶ τὸν … “φασισμόν” καὶ τὴν “φασίζουσαν νοοτροπίαν“, μανθάνομεν ἐκ τοῦ θλιβεροῦ της προκαθημένου καὶ τῶν εὐρωβουλευτῶν της… Ἡ ἐκ διαφόρων πλευρῶν Σύγχυσις ἐννοιῶν καὶ οἱ ποικιλλόχρωμοι ὑπηρέται της ΔΕΝ διαφέρουν μεταξύ των εἰς τίποτε οὐσιαστικόν … – ἀλλὰ μόνον κατὰ τὴν ἀπατηλὴν ἐπιφάνειαν.

Οὔτε, ὅμως, ἡ Εὐρωζώνη (ἢ ἡ “Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις”) εἶναι ἡ Εὐρώπη οὔτε ἡ σημερινὴ ὑπόδουλος δικτατορία τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Γερμανίας εἶναι ἡ Γερμανία!

Οἱ “ἑλληνικὲς” τράπεζες ἔχουν ἀπομυζήσει τὴν ἰκμάδα καὶ τὸ αἷμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐπὶ δεκαετίας, ἔχουν δὲ εἰσπράξει ἀνυπολογίστους τόκους καὶ τερατώδη εἰδικὰ προνόμια ἐκ τοῦ Δημοσίου, προσέτι δὲ καὶ ἑκατοντάδας δισεκατομμυρίων “ῥευστότητος” καὶ “ἐγγυήσεων”· ἤδη μόλις τὴν 30ὴν Ἰουνίου ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν “Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως” παροχὴ ῥευστότητος ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ὕψους 6,5 δις εἰς τὴν “Ἐθνικὴν Τράπεζαν” (ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ἀφῄρεσε τὸ ἐπίθεμα “τῆς Ἑλλάδος” ἐκ τοῦ τίτλου της) καὶ τὴν Eurobank. Βασικὸς δὲ ὅρος τῶν δανειστῶν εἶναι τὸ κράτος ν᾿ ἀποτραβηχθῇ τελείως ἐκ τοῦ τραπεζικοῦ τομέως! Ὅπως ἐπίσης ἀπαιτοῦν νὰ ξεπουληθοῦν ὅπως-ὅπως καὶ οἱ τελευταῖοι ἐναπομείναντες κρατικοὶ πόροι καὶ ἀγαθά – λιμάνια, ἀεροδρόμια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ὕδρευσις, κοιτάσματα – ὥστε ὅλα νὰ ἀποδεσμευθοῦν καὶ στρωθοῦν ὡς πρόχειρος λεία τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου!

Ἡ ὅλη ἀποκαλυπτικὴ διαδικασία ἐπέτρεψεν εἰς ὅλους νὰ ἀπολαύσουν τοὺς “πολιτικοὺς” τῆς Εὐρώπης νὰ λειτουργοῦν ἐμφανέστατα καὶ ἀπροκαλύπτως ὡς λογισταὶ καὶ γραφεῖς τῶν τραπεζικῶν συμφερόντων ποὺ ὑπηρετοῦν. Ἀκόμη καὶ οἱ συμβατικοὶ ἐκεῖνοι καὶ συστημικῶς ἀνατεθραμμένοι οἰκονομολόγοι ποὺ διατηροῦν ἕνα ἐλάχιστον σοβαρότητος ἐπισημαίνουν, ὅπως κάποιος Δανὸς καθηγητὴς ποὺ ἄκουσα πρὸ ὀλίγου, ὅτι “δὲν μπορεῖς νὰ κουρέψῃς ἕνα φαλακρό”! Ἐν τούτοις, τὸ χρηματοτραπεζικὸν Σύστημα εἶναι ἐκ γενετῆς εὐθέως ἀντίθετον πρὸς κάθε στοιχειωδῶς σοβαρὰν πολιτικὴν θεώρησιν, καθὼς ἡ ὑπαρξίς του εἶναι καρκινώδης, παρασιτική, πομφολυγώδης – γι᾿ αὐτὸ καί, παρ᾿ ὅτι δολιότατον καὶ συνωμοτικόν, ΔΕΝ διαθέτει πραγματικὴν νοημοσύνην παρὰ μόνον μερικὴν τοπικὴν ἰδιοτελῆ ὑπολογιστικότητα. Ὄντας μυωπικόν, κινεῖται καὶ ἐνεργεῖ κυρίως ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀπολύτων κερδοσκοπικῶν ἐνστίκτων τῶν ἐπιβλαβῶν παρασίτων, τὰ ὁποῖα ἔνστικτα ἀνάγονται εἰς τὸ ψευδο-νοητικὸν ἐπίπεδον ὡς οἰκονομικὰ (καὶ συναφῆ ὀρθοπολιτικά) δόγματα διαφόρων (νεο)φιλελευθέρων “θεωριῶν”. Οἱ ἐγχώριοι σπουδαιοφανεῖς θεωρητικοὶ φιλελεύθεροι παπαγάλοι δὲν δύνανται οὔτε τὴν ὡς ἄνω στοιχειώδη ἀλήθεια νὰ ἀναγνωρίσουν καὶ παρ᾿ ὅλην τὴν αἱματηρὰν ἐμπειρίαν τῆς παρελθούσης πενταετίας, μετὰ τῶν οἰκτρῶν ἀποτελεσμάτων τῆς “φρονίμου” εὐρωζωνικῆς/τραπεζοκρατικῆς “θεραπείας”! Δὲν κατενόησαν τίποτε, ὡς τέλεια ἀκαδημαϊκὰ τοῦβλα μὲ μηδενικὴν αὐτενέργειαν…

Καὶ αἴφνης, ἐκεῖ ποὺ εἴχαμε δεῖ καὶ βιώσει τὴν ἀπόλυτον κόλασιν τῆς θεραπείας τῶν Μνημονίων, προκειμένου νὰ διαλυθῇ τελείως ἡ κοινωνία καὶ νὰ αύξηθῇ τὸ (δι᾿ αὐτῶν “ἀντιμετωπιζόμενον”!) χρέος κατὰ 50% ἐντὸς πενταετίας, μᾶς ἔδωσεν ὁ θίασος τοῦ τΣύριζα τὴν εὐκαιρίαν ν᾿ ἀντιληφθοῦμε ὅτι, παρ᾿ ὅλην τὴν τρισαθλίαν Προδοσίαν ποὺ ὑπήγαγε τὴν Πατρίδα μας εἰς ἀβυσσαλέαν περιδίνησιν, ὑπῆρχαν ἐν τούτοις κάποιοι ποὺ μποροῦσαν νὰ ἐπιδεινώσουν ἀκόμη περισσότερον τὴν πορείαν!

Καὶ βεβαίως καταλήγουν εἰς τὸν ἴδιον ἀκριβῶς φαῦλον κῦκλον, μόνον ὅμως πολὺ πιὸ κάτω εἰς τὴν ἕλικα περιδινήσεως… Μετὰ μίαν … “ἡρωικὴν” παράστασιν πολέμου μὲ … νεροπίστολα, συχνὰ μάλιστα (ὅπως καὶ κατὰ τὸ κρεττινοειδὲς “δημοψήφισμα”) καὶ μὲ τὴν σαστισμένην συνοδοιπορίαν τῆς ἀξιοθρηνήτου “Χρυσῆς Αὐγῆς” (ποὺ κάποιοι ἀδίκως βεβαίως κατηγόρησαν ὅτι κατήντησεν ἡ 14η συνιστῶσα τοῦ τΣύριζα – ἁπλῶς ἀκόμη μίαν φορὰν ἀνεδείχθη εἰς πρωτεύοντα παράγοντα τῆς συστημικῆς Συγχύσεως καὶ τοῦ συστημικοῦ εὐτελισμοῦ), κατέληξαν ΔΙΑ … ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ νὰ “ἀποδείξουν” ὅτι “ὀρθῶς” προστρέχουν ὁρμητικῶς καὶ μετὰ δακρύων μετανοίας εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς Εὐρωζώνης – καὶ πώς, ἄρα, οἱ προηγηθέντες μειοδόται “εἶχαν δίκηο”…

Ὅλη αὐτὴ ἡ συγκλονιστικὴ ἑξάμηνος πορεία τοῦ τΣύριζα ἀποτελεῖ μίαν ἱκετικὴν πορείαν πρὸς … τὴν Μέκκαν τοῦ Φιλελευθερισμοῦ, τοῦ ὁποίου κάποτε εἶχαν λησμονήσει ὅτι ἀποτελοῦν δίδυμα ἀδέλφια… Τὰ συναισθήματά των πολὺ ἀνάμεικτα – ἐξ οὗ καὶ τὰ … δάκρυα. Οἱ λαφαζανοστρατούληδες δυσκολεύονται νὰ χωνέψουν τὸ ξεσκέπασμά τους – καί, μόλις δειλά-δειλὰ καὶ ξεψυχισμένα, ξεστομίζουν κάτι σιβυλλικόν, ποὺ καραδοκοῦν οἱ δημοσιογράφοι νὰ φουσκώσουν ἐκτὸς κάθε ἀναλογίας… “Μὰ πῶς τὸ πάθαμε καὶ μετετρέψαμε τὸ ΟΧΙ εἰς ΝΑΙ;”

Ὁρῖστε, παλληκαράκια – ἐμπρός! Ἔχετε κάτω ἀπὸ τὴν ὑπερμεγέθη γλῶσσαν καὶ χείλη κάτι ποὺ νὰ μοιάζῃ μὲ καρδιά; Ἂν ναί, ἀκολουθῆστέ την! Ἂν ὄχι, ὅπως καὶ εἶναι προφανέστατον, μείνετε στὸ κοτέτσι σας καὶ συνεχῖστε νὰ κακαρίζετε… – ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΣ πιά, τελείωσαν τὰ ψέμματα, κοπρίλοι!!! Τὰ “πυρά” σας εἶναι ἄσφαιρα καὶ ξεγελοῦν μόνον ὅσους θέλουν νὰ ξεγελασθοῦν! Καὶ τὶ θὰ πῇ “δηλώνετε παρόντες”, ἀρουραῖοι τῆς ἀριστερᾶς; Τὶ εἴδους παρόντες-ἀπόντες; ΔΗΛΑΔΗ: Στηρίζετε μέν, μὴ ἀντιτιθέμενοι, ὅμως θέλετε κι ἕνα προσωπικὸ “ἄλλοθι”, ὡς … “σκληροὶ ἀριστεροί” (κάτι σὰν νὰ λέμε, “σκληροὶ γυμνοσάλιαγκες”), πρὸς μελλοντικὴν χρῆσιν, ἐν ὄψει καὶ τῶν ἀναμενομένων ῥευμάτων φυγῆς ψηφοφόρων – κατὰ τὴν ἀρίστην δημοκρατικὴν κοπριτοπαράδοσιν! Καὶ πρὸς ἄρσιν πάσης ἀμφιβολίας, κοιτᾶξτε π.χ. ἐδῶ http://www.protothema.gr/politics/article/492508/anagnostopoulou-suriza-korufaios-vouleutis-uper-tis-drahmis-psifise-paron-giati-etsi/ !

Αὐτά, ἄλλως τε, ποὺ βασικῶς χρειάζονται πρὸς μίαν ἀληθῆ καὶ πλήρη ῥῆξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν ὑπερβαίνουν κατὰ πολλὰς διαστάσεις τὶς εἰκονικὲς “παλληκαριές” σας στὶς ῥυπαρές σας ἀμφιθεατρικὲς θερμοκοιτίδες τῆς δημοκρατίας…
Τέλος δὲν πρέπει καθόλου νὰ παραλειφθῇ καὶ μνεία τοῦ μεγάλου διάττοντος ἀστέρος τοῦ τΣυριγμένου θιάσου, τοῦ μοναδικοῦ Yanis Varoufakis… Πρώην σύμβουλος τοῦ ἐπίσης μοναδικοῦ GAP, ἐφρόντισε νὰ περιστοιχηθῇ πάραυτα ὑπὸ ἐξειδικευμένης “διεθνοῦς” (: kosher…) τεχνοκρατικῆς ὁμάδος συμβούλων, ὅπως καὶ ἐπὶ GAP, ἤτοι τοῦ Bernard-Henri Lévy Institut. ”Εἰδικὸς” τῆς θεωρίας παιγνίων, εἰσήγαγε τὴν μοναδικὴν καὶ ἀνήκουστον στρατηγικὴν “πρωτοτυπίαν” τοῦ νὰ … δημοσιεύῃ εἰς τὰ ναρκισσιστικὰ κι ἀγαπημένα του “social media” (καὶ ὄχι μόνον! ἀφοῦ ἐνημέρωνε ἰδιαιτέρως καὶ διαφόρους, ἐκ διαφόρων πλευρῶν, ὅπως τὸν Paul Mason τοῦ Channel 4, βλ. π.χ. http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=720686&h1=true#commentForm ) τόσον τὰ τρέχοντα, ὅσον καὶ τὰ μελλοντικά του βήματα! Φοβερὸς στρατηγός!

Συνεσκέπτετο δὲ καὶ μὲ ἄλλους διεθνεῖς σιωνιστικοὺς παράγοντας καὶ “εἰδικούς”, ὅπως οἱ George Sorros, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs (ποὺ ἦτο ὁ τεχνοκράτης ποὺ ὑπέδειξε στὴν μετακομμουνιστικὴ Ῥωσία τοῦ ἀνδρεικέλου ἐκείνου Γιέλτσιν τὴν παράδοσιν τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων τῆς χώρας εἰς τὴν ἰουδαϊκὴν Μαφίαν “ὀλιγαρχῶν”…), Galbraith κ. ἄ.

Δὲν γνωρίζω ποιᾶς στρατηγικῆς διδάγματα καὶ πορίσματα ὑποδεικνύουν δημοσίας διακηρύξεις τοῦ τύπου: “Δὲν ὑπάρχει οὔτε μία στὸ ἑκατομμύριο περίπτωσις νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη” – “Δὲν ὑπάρχει οὔτε μία στὸ ἑκατομμύριο περίπτωσις νὰ μὴ δεχθοῦν τὶς προτάσεις μας” – “Δὲν ὑπάρχει οὔτε μία στὸ ἑκατομμύριο περίπτωσις νὰ πᾶμε σὲ νέο μνημόνιο” – καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς. Ἂν τὰ τοιαῦτα δὲν ἀπετέλουν συμπτώματα μιᾶς ἀκραίας ναρκισσιστικῆς παθολογίας, τότε θὰ ἐλαμβάνοντο ὡς τεκμήρια νοητικῆς ὑστερήσεως… Καί, προφανῶς, ὄχι μόνον σχέδιον Β δὲν ὑπῆρχε ἀλλ᾿ οὔτε κἂν σχέδιον Α. Εἷς καθηγητὴς καὶ ἡ Πατρὶς ἐχάθη – ὄχι τρεῖς, ποὺ ἔλεγεν ὁ Bismarck!

Δὲν δύναμαι ν᾿ ἀποφανθῶ εἰς τίνα βαθμὸν ἡ ψυχοπαθολογία καὶ ἡ ἰδεοληψία δύνανται αὐτοτελῶς νὰ ἑρμηνεύσουν μιὰ τέτοια πορείαν ὀλέθρου χωρὶς ἀντίστοιχον βαθμὸν συνειδητῆς μειοδοσίας καὶ προδοσίας· ἁπλῶς ἐπισημαίνω ὅτι ἤδη αἱ ψυχοπαθολογικαὶ ἰδεοληψίαι συγκροτοῦν ἀφ᾿ ἑαυτῶν τὸν πυρῆνα τῆς προδοσίας, μάλιστα δὲ καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν εἰς τὴν ἐγνωσμένην περίπτωσιν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ παρδαλοῦ του βιοψυχικοῦ προλεταριάτου.

Θὰ κλείσω τὴν ἑνότητα μὲ 2 ἀποσπάσματα· τὸ πρῶτον προέρχεται ἀπὸ συνοπτικὸν χαρακτηρισμὸν ἐντελῶς ἀγνώστου μου, ἀνωνύμου συζητητοῦ εἰς ἱστοσελίδα διαλόγου:“Φοβερό ταλέντο ο Τσίπρας. Κατάφερε να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου, εμπρός γκρεμός – πίσω ρέμα – αριστερά ναρκοπέδιο – δεξιά τοξική λίμνη. Κορώνα χάνει Γράμματα δεν κερδίζει. Πάντως θέλει πολλή προσπάθεια να το πετύχεις αυτό.” Θὰ ἤθελα μόνον νὰ σχολιάσω – ἐκεῖ ἔγκειται ἡ ἀξία τοῦ φυσικοῦ ταλέντου: ὅτι καταφέρνει χωρὶς ἰδιαίτερη προσπάθεια αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖον ἄλλοι θὰ μοχθοῦσαν ὑπερβολικῶς γιὰ νὰ ἐλπίζουν ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιτύχουν! Ἐν προκειμένῳ, βεβαίως, τὸν πλήρη ἀφανισμὸν καὶ ὑποταγήν – νὰ τὸ μέγα τάλαντον τοῦ Alexis, πού, εὐτυχῶς, καθόλου δὲν διέλαθε τῆς προσοχῆς τοῦ … ἐναργοῦς κι εὐφυεστάτου ἐκλογικοῦ σώματος!

Τὸ δεύτερον εἶναι ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς ποὺ ἀπέστειλα τὸ κρίσιμο βράδυ τῆς ψηφοφορίας (10-11/7/᾿15) πρὸς παιδικόν μου φίλον, τὸν ὁποῖον δὲν ἔχω δεῖ ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας καὶ ὁ ὁποῖος συμβαίνει τώρα νὰ εἶναι βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: “ Ὅταν στὶς τάξεις σας ἡ ἀριστεία διασύρεται ὡς … “ρετσινιά”, τότε καὶ μόνον γίνεται κατανοητὸν τὸ πῶς ἔχετε ὑποταχθῆ σ᾿ ἕναν ἐμφανῶς προβληματικὸ ἡμικαθυστερημένο τεντυμπόη ἐκεῖ μέσα.

Δυστυχῶς, ὅμως, κι ἡ Ἑλλάδα!

Θὰ μοῦ πῇς ἴσως ὅτι καὶ πρὶν κάπως ἔτσι ἦταν!

ΣΩΣΤΟ! Ὅμως αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τίποτε ὡς πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ περιεχομένου καὶ τῆς εὐθύνης.

Καὶ τώρα ὑποτάσσετε τὴν Ἑλλάδα στὴν ἀπόλυτο δουλεία τῶν διεθνῶν Τραπεζῶν καὶ τῆς (κατευθυνομένης) Εὐρωζώνης τους, ἔχοντας πείσει μὲ τὶς ἀφάνταστες γκάφες καὶ τὴν ἀνικανότητα τῶν ὑπουργῶν σας καὶ τοῦ Τσίπρα καὶ τὸν τελευταῖο Ἕλληνα πὼς ΔΕΝ ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος! ΤΕΡΑΣΤΙΑ ὑπηρεσία στὸ Σύστημα, ποὺ κανεὶς Σαμαρᾶς ἢ Βενιζέλος δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ παράσχῃ! ”

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀδιόρθωτη ἀναίδεια αὐτῶν τῶν “κυρίων” καὶ ἐκ τοῦ ὅτι ἀκόμη καὶ τὸ βράδυ ἐκεῖνο τῆς ψηφοφορίας προσπαθοῦσαν νὰ βαφτίσουν … “πουρναρόψαρο” τὸ ἀγριογούρουνο, ὁμιλοῦντες περὶ ἐπιτεύξεως “καλλιτέρας τῆς διὰ τοῦ δημοψηφίσματος καταψηφισθείσης συμφωνίας”, καθὼς … “ἐξεδίωξαν τὸ ΔΝΤ”, τὸ ὁποῖον ὅμως ὄχι μόνον σταθερῶς παραμένει βασικὸς διαπραγματευτής, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὁποίου ἀκόμη ἰσχύει πρόγραμμα μέχρι τοῦ Μαρτίου 2016! Ἐπὶ πλέον δέ, τὸ ἴδιον τὸ τερατῶδες ESM, ποὺ ἀποτελεῖ ὄργανον τραπεζοκρατικῆς ἀνωμαλίας, νομικῶς καὶ θεσμικῶς ἐκ τῆς ἱδρύσεώς του αἰρόμενον ὑπεράνω τῶν κρατῶν τῆς Ε.Ε., παραπέμπει διὰ τῶν ὅρων του εἰς τὸ ΔΝΤ!!! Ποῦ μᾶς ἔφεραν, λοιπόν, οἱ γοεροὶ πολιτικοὶ ἀπατεῶνες τοῦ τΣύριζα, συνεχίζοντες καὶ ὁλοκληροῦντες τὸ ὀλέθριον ἔργον τῶν προηγουμένων προδοτῶν;

ΤΟ ΑΠΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ…
… ὑπῆρξε, λοιπόν, μία πλήρης καὶ ἄνευ ὅρων ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ τῆς χώρας εἰς τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῶν Τραπεζῶν! Ὅτι ἀντὶ τῶν ἐξοικονομητέων 8,5 δις τῆς προτάσεως ποὺ ἔφερε εἰς δημοψήφισμα ὁ Alexis τώρα ἀποδέχεται ἐξοικονόμησιν περὶ τὰ 15 δις – ΣΥΝ τὰ ὑπολογιζόμενα 50 δις ἐκ τῆς ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ καὶ ἐκποιήσεως ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ τῆς δημοσίας περιουσίας, ἀποτελεῖ διὰ πολλοὺς ἁπλῆν τεχνικὴν λεπτομέρειαν… Μία ἄλλη λεπτομέρεια εἶναι ὅτι αἱ τράπεζαι τῆς Ἑλλάδος χρειάζονται πλέον τῶν 25 δις € “ῥευστότητος” διὰ νὰ ξανανοίξουν καὶ νὰ λειτουργήσῃ ἡ νεκρωθεῖσα οἰκονομία…

Ἐὰν ἡ δημοσία περιουσία ὑποθηκεύθη διὰ τῶν προηγουμένων μνημονίων, τώρα ἔχει συμφωνηθῆ ἡ δημιουργία ἑνὸς ἰδιωτικοῦ ταμείου, τὸ ὁποῖον θὰ ἐλέγχῃ καὶ τὸ ΤΑΙΠΕΔ, θὰ εἰσπράττῃ δὲ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΔΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΑΣ!!!

Πρόκειται περὶ καταφώρου ΑΡΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ καὶ τῶν τελευταίων προσχημάτων ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ καὶ κατασχέσεως περιουσιῶν τῆς χώρας, ὑποσκελιζομένης κι ἐξανδραποδιζομένης ὡς τραπεζικῆς ἀποικίας χρέους.

Ὅμως ἀκόμη 83% τῶν (ἀποβλακωμένων) “Ἑλλήνων” πολιτῶν εὔχεται παραμονὴν ἐντὸς τοῦ εὐρὼ καὶ 3/4 τούτων αἰσθάνονται ἀνακούφισιν μετὰ τὴν τραγικὴν κατάληξιν, ἀφοῦ τοὺς δίδει ἀπατηλῶς πιθανὴν προσωρινὴν διέξοδον εἰς τὸ ὀξὺ καὶ ἄμεσον πρόβλημα τοῦ “ἐδῶ καὶ τώρα” – ἔστω κι ἂν ἀποτελῇ ταφόπλακα τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ΣΥΝΘΗΚΗΝ (“Memorandum of Understanding”) ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΟΥΣ!

Δὲν κατανοῶ δὲ διατὶ κάποιοι βλέπουν ὡς τόσον ἐχθρικὴν τὴν ἐμφανισθεῖσαν πρότασιν (ὑπὸ Γερμανίας καὶ Φιλλανδίας) περὶ σταδιακῆς καὶ συντεταγμένης ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος ἐκ τῆς Εὐρωζώνης, καθ᾿ ἣν στιγμὴν ἀποδέχονται τὴν τελικὴν αὐτὴν κατάπτυστον ἄνευ ὅρων παράδοσιν τῆς χώρας εἰς τοὺς ὄνυχας τῶν Διεθνῶν Τραπεζιτῶν; “Ὅμως, μὲ Εὐρώ, τοὐλάχιστον” – μὰ τὶ δηλητηριῶδες σανὸ τρώγει αὐτὸς ὁ λαός;;;!!!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ;

ΟΧΙ!Τὸ ὅλον Σύστημα εἶναι ἑρμητικῶς καὶ ἀεροστεγῶς κλειστόν.

Ἡ τελευταία, πλέον, δύναμις ποὺ θὰ ἠδύνατο νὰ προασπισθῇ τὴν Ἐθνικὴν Ἀνεξαρτησίαν, ὅπως καὶ ἔχει ἱερὸν Καθῆκον, καὶ νὰ προκαλέσῃ σύγκλησιν τῶν ἀληθῶς ἀναγεννητικῶν ἐθνικῶν δυνάμεων, εἶναι αἱ ἔνοπλοι δυνάμεις, ποὺ ὅμως ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἁλωθῆ ὑπὸ τῆς δημοκρατικῆς διαφθορᾶς. Οἱ στρατιωτικοὶ ἔχουν καταντήσει κατὰ 99,9% μικρόψυχοι καὶ στενόμυαλοι δημόσιοι ὑπάλληλοι τοῦ χειρίστου εἴδους…
Ὡς ΑΡΜΑ φιλοδοξοῦμε ν᾿ ἀποτελέσουμε θερμοκοιτίδα τῶν ἐναπομεινασῶν ὑγιῶν καὶ συνειδητῶν ἐθνικῶν δυνάμεων μὲ ἑνιαῖον καὶ ἀληθῶς ἀναγεννητικὸν κοσμοθεωρητικὸν βάθος, νόησιν καὶ ψυχισμόν.

Αἱ δυνατότητές μας ἐπικοινωνίας μετὰ τοῦ λαοῦ εἶναι λίαν περιωρισμέναι, ἐν ὅσῳ οἱ (φανεροὶ καὶ κρυφοί) ἐχθροί μας διαθέτουν ἀστείρευτα μέσα καὶ ἐπιρροήν. Τοῦτο δυσχεραίνει, βεβαίως, πολὺ τὸ ἔργον μας.

Ἡ Πατρὶς χειμάζεται καὶ δοκιμάζεται ὅπως ΟΥΔΕΠΟΤΕ πρὶν ἐν τῇ μακρᾷ ἱστορίᾳ της, δεδομένης καὶ τῆς παραλύσεως τῶν συνειδήσεων καὶ ἀλλοιώσεως τῶν βιοψυχικῶν σταθερῶν τοῦ λαοῦ.

Ἡ ῥηχὴ “ἐθνικοφροσύνη” ἀστικοῦ τύπου εἶναι ἐξ ἴσου σαθρὰ κι ἐξωφλημένη ὅσον καὶ ἡ “πατριωτικὴ ἀριστερά”. Ἡ ἀναγέννησις καὶ ἡ ἀναθεώρησις δύναται μόνον νὰ εἶναι ΟΛΙΚΗ καὶ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ – ἢ νὰ μὴ ἐπιχειρηθῇ καθόλου! Χορτάσαμε πιὰ μέχρις ἀηδίας σῆψιν καὶ ψεύδη! Δὲν ὑπάρχει κἂν ἐλάχιστος χῶρος διὰ νέας ἐμβαλωματικὰς “λύσεις”!

Ἐν τῷ μεταξὺ πλέον τῶν 80 χιλιάδων λαθρομεταναστῶν ἔχουν εἰσβάλει εἰς τὴν χώραν μόνον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἔτους, ὑπὸ τὰς εὐλογίας τῆς μισητῆς καὶ ἀντι-εὐρωπαϊκῆς Ε.Ε., ἐν ᾧ ὁ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμερομηνίαν πέρυσιν ἦτο 10 χιλιάδες. Πλέον εἰσβάλλουν περὶ τοὺς χιλίους καθ᾿ ἡμέραν, ὁ δὲ προδοτικὸς ἑσμὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔσπευσε καὶ νὰ τοὺς χορηγήσῃ καὶ ἑλληνικὴν … ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΝ, ἐν πλήρει γελοιοποιήσει κάθε θεμελίου ἐθνικῆς ὑποστάσεως – κατὰ τὰ ἀντεθνικά των, εὐθέως καὶ ἐπιθετικῶς ἀνθελληνικὰ καὶ προδοτικὰ δόγματα.

Ταὐτοχρόνως, κατὰ μίαν περίοδον γεωπολιτικῶν ἀνακαθορισμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἄμυνα συρρικνοῦται καὶ ὑποσκάπτεται – τώρα καὶ οἰκονομικῶς.

Θὰ μποροῦσε, ἐν τέλει, κάποιος νὰ διερωτηθῇ, χάριν θεωρητικῆς πληρότητος, ποιὰ θὰ ἦσαν τὰ ΑΜΕΣΑ μέτρα μιᾶς ἐθνικῆς ἐπαναστατικῆς κυβερνήσεως· αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος νὰ γράψω καί τι ἐπ᾿ αὐτοῦ, καθὼς ἡ κατάστασις εἶναι, πράγματι, ἐξόχως συγκεχυμένη καὶ ἀδιέξοδος – ἀπαντῶν καὶ εἰς ὡρισμένα ἐρωτήματα ποὺ μᾶς τίθενται.

ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ (ἐνδεικτικῶς):

Σταδιακὴ μετάβασις εἰς ἐθνικὸν νόμισμα. Ἐθνικοποίησις τραπεζῶν. Ἐθνικοποίησις τῶν μεγάλων ἰδιωτικῶν καναλιῶν καὶ ἀπαίτησις ἐπιστροφῆς ὑπὸ τῶν ἰδιοκτητῶν των τῶν τεραστίων τους χρεῶν. Κατάσχεσις περιουσιῶν ἐκ καταχρήσεων καὶ κερδοσκοπίας.

-Πῶς θὰ “μαζευθῇ” τὸ καρκινωματικῶς ὑπέρογκον κράτος; Θὰ ἀπολυθοῦν οἱ πλεῖστοι τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων;

-Ὄχι, ἀλλὰ θὰ δημιουργηθοῦν νέοι τομεῖς δραστηριότητός των, ὅπου θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ συνεχίσουν μὲν ὡς δημόσιοι ὑπάλληλοι, ὅμως κατὰ τρόπον παραγωγικόν. Πολλοὶ τῶν πρὸς τοῦτο συσταθησομένων φορέων θὰ ἐνέχουν χειρωνακτικὴν δραστηριότητα. Ὑπάρχουν πολλὲς πλαγιὲς καὶ ῥέματα χρῄζοντα καθαρισμοῦ, ἀνατάξεως, ἀναδασώσεως, ἐγγείων βελτιώσεων κ.λπ., πολλὰ καραμανλίδεια ἀντιπαροχικὰ τερατουργήματα ποὺ πρέπει νὰ κατεδαφισθοῦν πρὸς δημιουργίαν χώρων πρασίνου κ.λπ.. Θὰ περάσουν προηγουμένως ταχύρρυθμα σχολεῖα ἀντιστοίχου ἐκπαιδεύσεως. Μὴ συνεργασιμότης θὰ ἐπιφέρῃ ἀπόλυσιν. Πάντως αἴρεται ἡ μονιμότης των.
Θὰ γίνῃ πλήρης ἀνάταξις τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως, ὥστε ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν μαθητῶν νὰ κατευθύνηται εἰς τεχνικάς, γεωργοκτηνοτροφικὰς καὶ λοιπὰς πρακτικὰς κατευθύνσεις, μὲ οὐσιαστικὴν ἐκπαίδευσιν καὶ ῥιζικὴν ἀναβάθμισιν. Ἀντιστοίχως θὰ ἀνακατευθυνθῇ πλῆθος ἀχρήστων καθηγητῶν-καθοδηγητῶν πολιτικῆς ὀρθότητος εἰς τομεῖς ὅπου δὲν θὰ δύνανται, πλέον, νὰ δηλητηριάζουν τὰς ψυχὰς τῶν νέων ἀλλ᾿, ἀπεναντίας, νὰ προσφέρουν θετικῶς – καί, πάντως, ΠΟΛΥ μακρὰν τῆς Παιδείας. Θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ ἅμιλλα – καὶ ἡ ἀριστεία θὰ τιμᾶται, ἐν ᾧ ἀντιστρόφως, πλέον, τὸ κοπριταριὸν καὶ ἡ ἀχρηστία θὰ εἶναι “ρετσινιὰ” καὶ δὲν θὰ ἀναδεικνύηται (πρβλ. Alexis) ἀλλὰ θὰ πατάσσηται.

Θὰ συσταθοῦν δημόσιαι καὶ μεικταὶ ἐπιχειρήσεις, ἀδεκάστως καὶ ἀτέγκτως διοικούμεναι, ὅπου κάθε ἴχνος ἐπανεμφανίσεως τῶν γνωστῶν ἐκφυλιστικῶν κοινοβουλευτικῶν χαρακτηριστικῶν θὰ ἐπιφέρῃ μετάθεσιν τῶν ὑπευθύνων ὡς ἀμίσθων ἐργατῶν εἰς τὰ πολυάριθμα ἐργοτάξια, ποὺ θὰ ἀναγεννήσουν τὴν χώραν. Εἰδικοὶ κρατικοὶ φορεῖς θὰ κατευθύνουν, τροφοδοτοῦν, ὀργανώνουν καὶ ὑποβοηθοῦν τὴν ὑγιᾶ ἐπιχειρηματικότητα.

Ἐπείγων καὶ ἐθνοκοινοτικῶς ἁρμοστὸς ἐπανεποικισμὸς τῆς ὑπαίθρου, σταδιακὴ ἐκκένωσις καὶ ῥιζικὴ ἀνάπλασις τῶν νῦν τερατουπόλεων. Καλλιέργεια πνεύματος ἐργασίας, εὐγενοῦς ἁμίλλης, ἀθλητισμοῦ, πρωτοπορίας, ἐξερευνήσεως. Καθιέρωσις ἑξαημέρου ἑβδομάδος ἐργασίας καὶ ἐκπαιδεύσεως. Περικοπαὶ σχολικῶν διακοπῶν καὶ ἀργιῶν. Ἀντὶ τούτων, εἰσαγωγὴ ἐναλλακτικῶν δραστηριοτήτων ὑπὸ σχολικὴν (ἢ ἄλλην συναφῆ) αἰγίδα. Ἔρευνα καὶ καλλιέργεια ἐθνικῆς Κουλτούρας καὶ Παραδόσεως.

Ἐπανεκκίνησις καὶ διεύρυνσις λειτουργίας ἀμυντικῆς βιομηχανίας, ναυπηγείων, βιομηχανίας ἐν γένει – ἀλλὰ καὶ σιδηροδρομικῆς βιομηχανίας εἰδικώτερον, ὥστε ὁ σιδηρόδρομος νὰ καταστῇ τὸ βασικὸν χερσαῖον μέσον μεταφορᾶς, μετ᾿ ἀντιστοίχου περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας ΙΧ αὐτοκινήτων. Δημιουργία τεχνικῶν ὑποδομῶν καὶ ἑταιρειῶν πρὸς ΙΔΙΑΝ ἐθνικὴν ἐκμετάλλευσιν ὀρυκτοῦ πλούτου. Προαγωγὴ ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης καὶ προσέλκυσις ὁμογενειακοῦ δυναμικοῦ – καὶ οὐ μόνον. Προσανατολισμὸς παραγωγῆς πρὸς ἐξαγωγάς.
Ἀπαγορευτικῶς ὑψηλὴ φορολόγησις τῶν πολυεθνικῶν ἁλυσίδων λιανικῆς πωλήσεως, ὥστε ἡ ἀγορὰ νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸ ἑλληνικὸν “παντοπωλεῖον” κ.λπ. . Περικοπὴ καὶ αὐστηρὰ ἐπιτήρησις τῆς ἁλυσίδος μεσαζόντων μεταξὺ πρωτογενοῦς παραγωγῆς καὶ καταναλωτοῦ, χωρὶς ὑπέρογκα ἐνδιάμεσα κέρδη καί, πάντως, μὲ κατὰ τὸ δυνατὸν εὐνόησιν τῆς ἀμέσου διαθέσεως προϊόντος ὑπὸ τοῦ παραγωγοῦ. Ἀναγέννησις/ἐξυγίανσις συνεταιρισμῶν. Καταγγελία δεσμεύσεων ὑποταγῆς εἰς τὸ διεθνὲς ἐμπόριον (π.χ. GATT) καὶ ἐπιβολὴ δασμῶν εἰς τὰ εἰσαγόμενα. Καταπολέμησις ἀντιπαραγωγικῶν καὶ τὴν δημοσίαν ὑγείαν ὑποσκαπτουσῶν δραστηριοτήτων καὶ προϊόντων, περιορισμὸς πλαστικῶν περιτυλιγμάτων καὶ κατάργησις πλαστικῆς σακκούλας. Καλλιέργεια οἰκολογικῆς συνειδήσεως καὶ ἀποτελεσματικὸς ἔλεγχος ὅλων τῶν συστηματικῶν μολυντῶν, οὐχ ἧσσον τῶν ἀθιγγάνων. Πάταξις παντοειδοῦς κερδοσκοπίας καὶ παρασιτισμοῦ. Περιορισμὸς ἐμποροκρατίας εἰς τὸ ἐλάχιστον ἀναγκαῖον μέγεθος· κοινωνικῶς ὁ ἔμπορος θὰ ἐκπροσωπῇ τὴν κατωτάτην βαθμῖδα (ὁ δὲ χρηματιστὴς θὰ ἐξαφανισθῇ ὡς ἔννοια).

Ἐπείγουσα ἐθνικὴ μέριμνα θὰ εἶναι ἡ ἄμεσος κάλυψις τῶν ἀναγκῶν ἐπιβιώσεως, διὰ μαζικῆς στροφῆς πρὸς τὴν ἀγροτικὴν καλλιέργειαν, κτηνοτροφίαν, θερμοκήπια, ἰχθυοτροφίαν, ἐλεγχομένην ἁλιείαν κ.ο.κ. Παραγωγὴ ἰδίων σπόρων (ἀπελευθέρωσις ἐκ καταναγκασμῶν Monsanto κ.λπ.). Εἰσαγωγὴ οἰκισμῶν μικροκαλλιεργειῶν (κήπων) μετ᾿ οἰκίσκων διὰ τοὺς κατοίκους πόλεων, κατὰ τὸ σκανδιναυϊκὸν πρότυπον. Παρότρυνσις καὶ ἐνθάρρυνσις ἀχρημάτων ἀνταλλαγῶν ὑπηρεσιῶν καὶ προϊόντων, μέχρις ὁλοκληρώσεως τῆς ἐγκαθιδρύσεως ἐθνικοῦ νομίσματος.

Τὸ θεμελιῶδες θὰ εἶναι νὰ ἐμφυσήσωμεν ἕνα νέον πνεῦμα καὶ χαρακτῆρα εἰς τὸν λαὸν καὶ νὰ παταχθῇ μὲ τὴν ἐνεργόν σύμπραξιν τῶν ἀρίστων του μερῶν ἡ παλαιὰ σῆψις καὶ δυσῳδία. Πρέπει νὰ γίνῃ ἀντιστροφὴ τῆς Ἀντιστροφῆς, ἤτοι: Ἀνόρθωσις, ἀξιοκρατία, ἀληθὴς Ἀριστοκρατία.

Ῥιζικὴ ἀναδιοργάνωσις καὶ ἀναβάθμισις Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἀναπτέρωσις ἠθικοῦ καὶ ἐκπαιδεύσεως, ἐκσυγχρονισμὸς μέσων καὶ μεθόδων, μάλιστα δὲ τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων, ἐφαρμογὴ ἀξιοκρατίας ἀντὶ ἐπετηρίδος ἀρχαιότητος, ἐκδίωξις ἀνικάνων, παχυσάρκων, προβληματικῶν καὶ ἀντιστρατιωτικῶν στοιχείων. Ὀργάνωσις Παλλαϊκῆς Ἀμύνης.

Δὲν ἀναφέρω κἂν τὰ πλεῖστα αὐτονόητα, ὅπως ἡ ἄμεσος διακοπὴ τῆς λαθρεισβολῆς, ἡ καταγγελία τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς ψευδεπιγράφου “Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως” ὡς θεραπαινίδων τῆς Τραπεζοκρατίας, ἡ ἐνίσχυσις κινημάτων ἀντιστάσεως ἀνὰ τὴν Εὐρώπην, ἡ ἀναζήτησις νέων στρατηγικῶν συμμάχων, ἀνακήρυξις (ἐν καιρῷ!) ΑΟΖ κ.ἄ.

Παραπέμπομεν, ἐν τέλει, εἰς τὴν ἐκτενῆ μας “Πολιτικὴν Διακήρυξιν”.
Η ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΘΝΟΚΟΙΝΟΤΙΣΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΝΙΩΔΩΣ ΕΠΕΛΑΥΝΟΝΤΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ…

Ὁ Ἀγὼν ἔχει μόλις ξεκινήσει! … – κι ἂς κοιμῶνται κι ὀνειρεύωνται τὰ πλήθη… Τὴν Ἱστορίαν γράφουν πάντοτε οἱ ὀλίγοι ἐκλεκτοί· ὅταν δ᾿ αἱ μᾶζαι προηγοῦνται, τότε τελειώνει ἡ Ἱστορία καὶ ἀρχίζει ἡ διολίσθησις πρὸς τὸν Πίθηκον, μὲ ῥυθμοὺς καταρρακτώδεις κατὰ τὴν ἐποχήν μας. 

Οἱ Πίθηκοι δὲν ἔχουν οὔτε Πολιτικὴν οὔτε Ἱστορίαν· ἔχουν, ὅμως, ἀγοράς!

Ἔτσι ξεκαθαρίζει τὸ πεδίον τῆς Τελευταίας Μεγάλης Μάχης!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗ.


https://www.youtube.com/watch?v=ZJAJwb1lRmw


https://www.youtube.com/watch?v=D9g7Qlcct8E